समाज ऐकीर वूदेस, संघटना कुणसी रो एक संघ एक समाज बांधव छ. – गोकुळ राठोड़

मार बंजारा समाजेर भाईभेणो वघाडो डोळा देको बरोबर लारेर कयी दनेती देकरेचा बारेर कोरीकोरेवुन बलायरो वोनूर उपसतीतीम मोठे सभा भरायरो वजी यकांदी संघटना वाळ वूटो को छाती टोकन आलडा आलडान मार भायीभेण गणगोत सगासेणो अमुक अमुक संघटना म वोर राष्ट्रीय अध्यक्ष यक मोठो सभा रेवाळ छ हामार संघटनार पदादीकारी रातदन मेहनत करन कारेकरम लेर कोशीस कररेच पण कसेसार???? समाजेर उन्नतीसार समाजेर भलेसार क केन नेता बनेर स्वार्थेवास बारकायीती निरीक्षण कीदे तो
बंजारा समाजेर कायी वेवाळ छ येर वीचार करणू आवश्यक छ मार जाणकार गोरमाटी भियाव स्वतार स्वार्थेवास समाजेमायीर लोकुर गच्ची पकडमेलेच अशे प्रवृत्तीन आळा घाळणू आचे निष्ठावान लोकुन एकत्र आन समाजेन दिशा देर कार्य करणू गरजेर छ भियाव करन मार नवतरून बंजारा बांधव आबतरी जागे वेजाव आरे भियाव छोरी पंधर वरसेर वेगी तो याडी बाप आजू बाजु वाळ छोरीन कती भटके देनी तमेन भडा दसेक अध्यक्ष उपाध्यक्ष खजीनदार बनानाके तो तम केवढी भी बुंबडी मारते हींडोचो???? ओळखो भेण कुण समाजेर खरो हितचिंतक छ आण कूण समाज घातक छ समाजेर आसरो पकडन राजकारण कूण कररोच यी ओळखणु आज काळेर फार गरज छ आपणे महाराष्टेम बंजारा समाजेर कतरा संघटना छ आजेताणू हे से संघटना फक्त स्वतारच फायदेसार काम कीदे कायी किंवा कायी कीदेच कोनी क पदाधिकारी करन फक्त स्वतासमाजेम मिराते हींडे यी तपासणु फार गरजेर छ भेन मोठे मोठे सभा लो वजी केनी बलाव पम तमार पदाधिकारी आण तमार पोसेपोसाय येनुन सोडन समाज बांधव हे तम कररे जे कार्येन कतराक मनेभावे कनेती लक्ष देरेच येरभी आत्मपरीक्षण करणू फार गरजेर छ तमकोचोनी महाराष्ट्रातील असंख्य भाविक समाज प्रेमी उपस्थित या कार्यक्रमात होते खुद जे गामेम कार्यक्रम करोचोनी मोजन पचास लोक बेटाव वतरा लोक तो मार गामेर पान टपरीवर रच जेन समाजेर तळमळ रच वू कुणसेयी संघटनार काम रो वू माणसं वोर शहरेमायीर कतराक बंजारा बांधव सभाम उपस्थित छ जे आयवाळ रच स्वयंस्फूर्तीती आवच आण जेन आयेर रेयेनी हो वोनून कच जायदनी कच जोमत लार वाघबिळेन भारतीय बंजारा सेणार कार्येक्रम वेतो गोर कैलास दादा आन बंजारा लाईव्ह टीम रवीराज पवार दादा आनी राज दादा घनसोली हे वोत वेते मन फोन कीदे दादा आजो म गो मन बाकीर भाई भी बार साईटेम दकाय मको चालो भिया मायी बेसा कलागो कायी बेसची भारतीय बंजारा सेणारवाळेवूर कार्यक्रम छ मको साळे हे जारे कोनी आन लोकून भी केरेच कायी जावचो पण म पच वीचार कीदो कायी जावची केरेच मको हानू केवाळ हो बंजारा वेते कोनी कायी ? हो भी गोरमाटिच छ पण आसे नतभ्रष्ट बाकीर संघटनाम काम करेवाळ लोकुर भी समाजेर कतरी तळमळ छ येर भी आत्मपरीक्षण वेणू अत्यंत आवश्यक छ व आसे काही नमुना छ महाराष्टेम स्वतान जे नेता समजन मीरावूकरच वोनूर स्वतार तांडेमायीती स्वतार घरेमायीती स्वतार गणगोतेमायीती स्वतार सगासणेमायीती स्वतार तालुका जिल्ह्यमायीती कतराक समाजेर बालबचीयान मदत कीदे हे जे नवतरून पिडी पेट भरेसार वनवन फररेच हे गोरमाटी कायी नेपाळेर छ कायी जो आखी मीचन जगरेच यीजत कररेच करन तम बचरेचो मको बंजारा समाजेर नवतरून पीडीन स्वतार तांडेमायीती परीक्षण करेन चाये समाजेर काम वेरोच कायी हामार नेता काम कररेच कायी हामार नेता कसो रेयेन चाये नेतार गुणधर्म कायी रेन चाय नेतार स्वतार आचार विचार स्वहीत कायी रच नेता हलके कानेर रेन न चाय हमारो नेता दुसरेर पसीती पाणी पीयेवाळो न चाय नेता
सेन समान संधी उपलब्ध करन देवाळो चाय
नेता सेरमनेर सामळन लेवाळो चाय जे स्वतान नेता समजरेच स्व ताम
झाकन देन काम करेन चावच
नेता यी समाजेम दंडेलशाही, हुकूमशाही गजायवाळो धमकी देवाळो अजीबात चायेनी समाजेन घातक रच भियाव
म जे केरोचु वूच खरो आण से सामळेनच चाये आसे बोलेवाळ नेता समाजेम नेता वे सकेनी आण वेये भी दानी नसाबी समाज छ हामारो ई प्रत्येकेन लक्षेम लेणू गरजेर छ आवश्यक छ से बाबतीम जर आपण खरोच विचार कीदे तो आपणे गोरमाटीम संजय भाऊ राठोड सोडन समाजेम आज असो एकयी नेता धुंडन सापडेवाळ छेयी की भा मार समाज मन हानु हानु केरोच मन हानू समाजेसार वागणू छ तम स्वतान जर नेता समजते वेणू तो नेतासरीक वागो नेतार से गुणधर्म पाळो स्वतार हित न देकता समाजेर हित लक्षेम लेन सेन सोबत लेन काम करेरप्रयत्न करो समाज जर एकसंघ एकजूट रेन चाय आसो जेन वाटच तो स्वतार स्वार्थ बाजू मेलदो आब तोच समाज तमार पुठेलार खंबीरपणेती उभो रेन तमेन प्रतिसाद दीय
मराठवाडा,विदर्भ आण कायी उत्तर महाराष्ट्रेर भाग येवडी भरपूर प्रमाणेम आपणो समाज पसरमेलोच पण पुणे, मुंबई किंवा पश्चिम महाराष्ट्रेमायीर कायी लोक ये भागेम जातानी समाजेर दिशाभूल कररेच आण आजेताण वूच वेतो आरोच जिल्हामायीर तालुकामायीर एखादी मनकीया हातेम पकडन मेलेर
वृत्ती कायी कीदेतो कमी वेरी कोनी आशे वृत्तीती आपणे समाजेर प्रगती वेरी कोनी शिकेशीकाय लोक नोकरदार वर्ग एकत्र अशेच भानगडीती आयेनी जर आसे लोक आवगे आताणी एकजूट वेन एकत्र रेन कायी समाजेसार आचो करेर प्रयत्न कीदे तो वोम अडथळा निर्माण करणू शोभुन दमदाटी करणू अशेकारनेती आचे लोक एकत्र आले सकेनी
करन भियाव मार जाणकार गोरमाटी भियाव आत्मपरीक्षण करणू फार गरजेर छ
आपणो समाज बाकीर समाजेपेक्षा आजयी पंचवीस तीस वर्ष लार छ
शिक्षणेर बाबतीम तो आपण फार लार छा ये वातेर विचार वेणू गरजेर छ शीकसणेसीवाय पर्याय छेयी ई लक्षेम आये तोच आपणे समाजेर प्रगती वीय नीतो आंगेर आयेवाळे काळेम बेरोजगारी,उपासमारी,आपणे समाजेपर आयेबगर रेवाळ छेयी कारन आपणो पारंपारिक व्यवसाय लदणी लदण व्यापार करेरो कमी वेतो आवगो केन लाज वाटच कारण वू गोरूरो पेणेबाज ईतीहास वेतो सामळेन खुप आचो वाटच आब से नयीनाट वेघो येर आंगेर आयेवाळ काळ भविष्येम असो घडायेर जर सेर मनेम वेणु नी तो तमार जे राष्ट्रीय अध्यक्ष आलमपनाहेन जान वीचारो को की भियाव आब बस वेगो येडं रमेर हुस वेगी आब समाजेर काम चावच यकसंघ यकवीचार यकमंच यकवेसपीट से नाळी नाळी फरन नयीनाट वेरोच ,
करन समाजेर से पदाधिकारी सेन आपणो कर्तव्य छ की समाज एकसंध करेसार आण समाजेर विकास करेसार मोठो आंदोलन सुरू करन शासनस्तरेपर आपणेर वीचार आपणेर मागणी बारबार मांडन वोनुर सतत पाठपुरावा करन पदरेम पाडन लेलेणु आसे कर्तव्य समजून काम करणू गरजेर छ
करन कृपया सेन मळन मीसळन एक जनआंदोलन निर्माण करन एक मोठोलढा उभो करणू आयेवाळ पीडीसार अपेक्षित छ
यी लेख लकेलारेर मुख्य हेतू समाजेम एकी निर्माण वेणु प्रत्येकेन निस्वार्थी भावनाती समाजहितेसार एकत्र आन काम करनू गरजू लोकूताणु तात्काळ पोचणू वोनून मदत करणू शिकसणेर संधी निर्माण करन गरजवंतेन पुचाणु आण प्रत्येकेर से वातेर विकास वेर दृष्टीती अती नीरमळताती व्यापक विचार करणू अत्यन्त आवश्यक छ यीच येर लारेर मुख्य हेतू छ
वसोच केरी मन दुखाणु किंवा केणी नाम रकाडणू किंवा केनी कमी जास्त लेखणू य हेतू अजिबात छेयी येर से वाचवाळ
कृपया नोंद लेणु
धन्यवाद….. गोकुळ राठोड मो. नंबर ८६५२१७४५५१