“समाजेर आडचण”

==
समाजेर आडचण छ, धेन देताणी वाछणू

आपण लोक जांघडेन भेळतेते कछं.

आजकाल आपणेम कोयी आयेनी. पणन आपणज लोक आपणेन छोडन दूसरे सामू जारे छ. आसे हाल आपण वेगे छ.

पेनार वाणी, पेनार धाटी, पेनार बानो वेतों आन साबीत लोक पेनेबाज वेतें करन गोरमाटीम भळेसारू लोक आतेते कछं.

जांघडेन गोरूम लेयेरी तीन पायरी वेतीं.

१ ) वघाणो

२ ) जगाणो

३ ) भेळणो

वघाणो कतो, जांघडेन पूरो संरक्षन देतेते कछं.

जगाणो कतो, जांघडेन पूरो गेन ( ज्ञान ) देतेते आन गेनी धेनी ( ज्ञानी ध्यानी ) बणातेते कछं.

भेळणो कतो, जांघडेन आपणेम लेणू.

म नानकीया वेतों, मन पूरो कळतोतो कोनी करन पेल आन दूसरी पायरीर नाम वतरा मालम छ. पणन कू वघावं आन कू जगावं जको केतू आवं कोनी.

पणन हामार टांढेर लोक जांघडेन भेळे जको देक मेलेते आन वो जांघड भेळेरी वाते करतेते जको सामळ मेलो छू.

भेळेरी वाते सवार लकीयूं. तम भी तमार सामूर बूडेठाढेन पूछणू आन ये वातेन दूजोरा देणू.
===
-मारतीया रामचंधीया भूकीया

image