💐💐समरपन💐💐

💐💐समरपन💐💐

हें गोरूरो जीवन दाता
सत्गुरू सेवालाल महाराज.

तु दाता छी गोरूरो, सेरो पालन हार.
नान मोट गोर बंजारार मुंन्डेम
बापु तारो छ नाम.
तिन लोक नौ कंन्डेमा सेवाभाया
तारो लिला छ अप्रंमपार.
तार कुर्पा ति से,
भव सागर से पार.
गोर गरिबुरो सरकार तु,
बापु तु सारी जग्गेरो पालन हार.
प्रम पिता प्रमात्मा,
से तार संतान.
आछो कर बापु,
सेरो विये कल्याण.

👏💐जय सेवालाल💐👏

Leave a Reply