सत्-जीवण. किशन राठोड़

सत्-जीवण
आछो हेगो देव तोन “सुर्या” बणायो,नही तो ये धरतीर लोक तोन धरमेम बांधदेते अन चमकाते,तु येन-वोन का वजाळो देरोची?

आचो हेगो देव तोन पृथ्वी ती सो पट मोटो बणायो, नही तो ये लोक तोन गटडीम बांधन
चोरलेजाते।

आछो हेगो तु अंगाररो मोटो गोळा छी, नही लोक तारो अंगारेर चुलो वलादेते।

आछो हेगो तु घंणम छी, नही तो ये धरतीर लोक तोन उनुर धरमेर लडायीमायी भाटा मारन तार आंकी फोडदेते।

आछो हेगो तु देवेर वचनेपर चालेची, नही तो ये लोक तोन चला चलान नष्ट करदेते।

बापु तोन बणावाळे देवेर अन तारो आत्मा ती धन्यवाद करुछु, कि तु कोर-गोर जात-पात,धरम,देश,विदेशेरो भेदभाव छोडन सेन बरोबर वजाळो देरोची।
            …किसु…