सगायीर कसळत.

*सगायीर कसळात*
रामराम.

पंछ पंछायत राजाभोजेर सभा.
पचारे लाख आनपचारे सवा लाक रं नायेक.

सगायी परकन कीद, दोयी भात

वूपर कांटा परमळ मारे

मायी बेटो दूदाळो र नायेक,
दोयी घोडेर कान बरोबर र नायेक

आंघ खादे खाना, लार खादे खोपरा

दोयीम रछं मीटो रं नायेक ,
तू आन म दोयी सगा दीटे रं नायेक

येकतो लकडीर सीडी,

येकतो चामडेर(खालडेर) सीडी,

चामबडेर रेजाये

लकडीर तूट जाये रं नायेक,

आबाळेती पडी बूंद

तळ हूगी भाजी

वोन तू आंन म दोयी खान रजी रं नायेक.
रवीया सूभीया आमगोत

8976305533

Tag: Banjara Kaslat, Banjara kahawat

Leave a Reply