संदर्भ- गोरमाटी संस्कृती आणि संकेत,गोर लोक साहित्य-होका दारू अन पानेर कडी”

 वाते मुंगा मोलारी

         My swan song

गोर लोक साहित्य- होका,दारू अन पानेर कडी…

होका-

जीभ बडी चलोकडी,सो समारकर बोल..!

हिरा भरी कोठडी, वारू वारू

मत खोल..!

होका करे चतुराइ,पकड चिमटा

अंगार लायी..!

तमाकुरी टेकडी,कते वसी रात

पेड मर्दूनका हात,धुक सारी रात

वेतडू हूबो जीवानेती…

लो सगा होका मानेती…!!!

दारूर कडी-

धग धगतो धकीयार बळं

जसो खैरन को ठूट

येज मोवडार लापसी

येज मोवडार दारू

पेटेमं घालू पेला

तो तन मन करं वारू

भगवान घरेरी बेसका

भाई बेटे घणे दुर

सिसी भरी दारुरी

भेजू कुणसे हात..?

पेला न वाला पूचो न पूचो;

बक्स कर लो भाई…!
पानेर कडी-
पान के मान पान घणो

बेटे डायसाण भाईयो..!

आंगड्या चढू देव दरबार

पचं पंचुमं करबाण

चुनो क,म फरको फरको

फरको हमारी जात

रती भर जादा वियूं 

तो मुह की बिघडे बात

कातो क,म कडवा कडवा

कडकी हमारी जात

रती भर म कम वियूं

तो रंग की बिघडे बात

दोडा क,म वेल नागरी;वेल डुंगरी

रुचू हरीया बागेमं

रती भर जादा, कम वियूं

तो भी परमळ छुटं पंचूमं

लुंग क,म कड पातळी 

सूद सांबळी

मातेपर झाझा टोप

वेतडू हूबो जीवानेती

लो सगा रंग मानेती

ल…ल…ल..!

 भीमणीपुत्र मोहन गणुजी नायिक

संदर्भ- गोरमाटी संस्कृती आणि संकेत

       सौजन्य-: गोर कैलास डी राठोड 

Leave a Reply