“संत सेवालाल बापुर बोल”

“संत सेवालाल बापुर बोल”

कोई केनी भजो पूजो मत।
भावार्थ: कोनाची पुजा आर्जा करू नक। देव मंदीरात नाही माणसात आहे।

रपीया कटोरो पांळी वक जाय।
भावार्थः एका रूपयाला एक वाटी पाणी विकेल।

कसाईन गावढी मत वेचो।
भावार्थः खाटीक ला गाय विकू नका। पशू प्राण्यावर प्रेम करा।

जिवते धंणीरो बीर घरेम मत लावजो।
भावार्थः जिवंत नवरा असणाऱ्या स्त्री ला आपली बायको म्हणून घरात आणू नका।

चोरी लबाडीरो धन घरेम मत लावजो।
भावार्थः चोरी करून खोट बोलून  पैसा कमाऊ नका किंवा तशा पैसा घरात आणू नका।

केरी निंदा बदी चाडी जूगली मत करजो।
भावार्थः कोनाची निंदा चाडी चूगली लावा लावी करू नका

जाणंजो छाणंजो पछच माणजो।
भावार्थः जाणून घ्या विचार मंथन करा नंतरच ती गोष्ट स्वीकारा।

ये जो वातेर पत रकाडीय वोन पाने आड पान तारलीयुंव |
भावार्थः ह्या गोष्टीचा जो कोनी आदर करेल, आचरणात आणेल स्वीकार करेल मी त्याचा रक्षण करेल. पाना आड पान मी त्याला तारेल।
श्री संत सेवालाल महाराज…
माझ्या सेवाभायाचे विचार माझ्या गोर बांधवाना जरूर पाठवा। दररोज जोक पाठवता, आज एक विचार…
संकलन:- गोर कैलास डी.राठोड
स्वयंसेवक गोर बंजारा संघर्ष समिती भारत..
मो.९८१९९७३४७७

Leave a Reply