” संत सेवालालेर बोल खरे वेगे “

परकेपर भरोसो मत करजो पण,स्वता भरोसेर बणजो..!!
संत सेवालाल महाराज येंदुर बोल खरो खर..आज आठवन आरेच..!!
२७६ वर्षेर पहिले जे बोल बोले वो आज खरे वाटरेच..!!
वो केन गेते भियावो परकेपर भरोसो मत करजो..पण स्वता भरोसेर बणजो.आपण परकेपर भरोसो करन आजे लगा लार रेगे अन् स्वतार अस्तीत्वेर लढाई भुलन समाजेर इतिहासेर भान कोनी रकाडे.आपणेन स्वतार विचार कनाई कोनी किदे.जे लोकुपर भरोसो किदे वोच लोक आज आपणेन रवाडरेच,आकीम आसु देरेच,आपणेन आब समजरोच कि आपणे समाजेर अस्तित्व छेनी करन आब आपण येवडी वोवडी धासरेचा.का…?  कारण आपणे सवय पडगीच तरस लागिय वो वेळेन वावडी खोदेर अन् पाणि पियर..आब काई करेरो..विचार करा सेवेन ऐकता करा अन् बंजारा समाजेर अस्तीत्व घडावा.आपणेन जर खरो खर इतिहास बणायर विय तो आयवाळी १८/०३/२०१५ ये तारीखेन आझाद मैदान मुंबईन से एक जाग आन संक्षिप्त रूपेती लढाई लढणो लागिय जना आपणो अस्तित्व, ईतिहास बणिय आपणो बंजारा समाज जर एकता वेगो तो पुरे देशेर सरकार आपणे समोर आन झुकीय..इ विचार करा..आजेर घडीन एकतार खुप गरज छं. आयवाळी पिढीन समाजेर माहिती अन्  संस्कृती शिकायर गरज छं.” शिकच शिकावच शिके राज घडावच शिके जेरी साज पोळी ” शिको शिकावो अन् राज घडावो तोच आपणे समाजे अस्तीत्व टिकन रिय नतो एकदन आसो आये कि भाई भाई औळख कोनी रिय.विचार करा अन् समाजेपर प्रेम भाव रकाडा. जुडो अन् जोडो..
जय सेवालाल..
सौजन्य :- गोर कैलास डी. राठोड
स्वयंसेवक गोर बंजारा संघर्ष समिती भारत,
मो.नं.९८१९९७३४७७

Leave a Reply