संत श्री सेवालाल महाराजेर सेवा माळ व्रत(उपवास) पकड जनार आरती गीत.

संत श्री सेवालाल महाराजेर सेवा माळ व्रत(उपवास) पकड जनार आरती गीत.

जय देव जय देव विश्णु अवतारी
बाल ब्रम्हचारि
कळाधारि निरंगकारि
श्री सेवालाल जय देव जय देव  ||2||

जय देव जय देव
श्री सेवालाल तु मोतिरवाळो
तु धुणीरवाळो
गोरूरो गुरू छी श्री सेवालाल
जय देव जय देव

जय देव जय देव विश्णु अवतारी
बाल ब्रम्हचारि
कळाधारि निरंगकारि
श्री सेवालाल जय देव जय देव  ||2||

सेवागडेम सेवा जन्म लिदो
गोरू सारू बापु धाम कीदो…
गोर तोन गुरू मानेच भाया
तारे गोरूपर रेदेस साया
जय देव जय देव…||2||

जय देव जय देव विश्णु अवतारी
बाल ब्रम्हचारि
कळाधारि निरंगकारि
श्री सेवालाल जय देव जय देव||2||

भिमा नायेकेरो प्यारो बळा
र्धमणि याडिरो लाडेरो बाळा….
तारे गोरूपर रेदेस साया
जय देव जय देव…||2

जय देव जय देव विश्णु अवतारी
बाल ब्रम्हचारि
कळाधारि निरंगकारि
श्री सेवालाल जय देव जय देव  ||2||

याडी मरीय्ममारो प्यारो छि भक्त
भक्तुक कस्टेन सेवा किदोची मुक्त…..
गोर तोन गुरू मानेच भाया
तारे गोरूपर रेदेस साया
जय देव जय देव…||2||

जय देव जय देव विश्णु अवतारी
बाल ब्रम्हचारि
कळाधारि निरंगकारि
श्री सेवालाल जय देव जय देव||2||

विध्या तु देणु बुघ्यी तु देणु
ज्ञनेरो भंडार भाया तु देणु
आवजे कस्टेन तु टाळ देणु
तारे गोरूपर रेदेस साया
जय देव जय देव

जय देव जय देव विश्णु अवतारी
बाल ब्रम्हचारि
कळाधारि निरंगकारि
श्री सेवालाल जय देव जय देव  ||2||

उध,काडी,क्रपुर..दिवो लगाडु
घिये दुदेरो बापु भोग लगाडु
खाखेक पाक करदेणु भाया
तारे गोरूपर रेदेस साया

जय देव जय देव विश्णु अवतारी
बाल ब्रम्हचारि
कळाधारि निरंगकारि
श्री सेवालाल जय देव जय देव  ||2||

सुत्तेरे सपनेम रेणु मारो भाया
बेट्टेर हरदेम रेणु मारो भाया
नान मोट तारे गोरूपर
नंगरीपर बापु रेदेस साया

जय देव जय देव विश्णु अवतारी
बाल ब्रम्हचारि
कळाधारि निरंगकारि
श्री सेवालाल जय देव जय देव  ||2||

       जय  सेवालाल

गोर. रविराज एस.पवार
स्वयंसेवक
गोर बंजारा संघर्ष समिति (भारत) व
भारत बंजारा भक्ति सेवामाळा समाज (सेवामाळा गुरू)
8976305533

Leave a Reply