संत गाडगे बाबा—प्रतिनिधि

🙏🏻संत गाडगे बाबा🙏🏻

एक दन गाडगेबाबा एक गामेम गेव अन् गींम झाडे लागे आत्राम गामेर लोक दौड तू दिखाय करन बाबा लोकुन पुछे लागे. अरे सारी लोक का धात रे छो कोई तो काई बता वो .पच एक आदमी रेन के लागो क गामेम खुब मोठो संत महात्मा आये छ तो हाम दर्शन लेये करता धात रे छा .इ वाट सामळ ताणी बाबा सोचो चालो जरा मभी देखु काई चालू छ जे

      पच काई हेव उ महात्मा बेठो .सारी लोक वोर पगु पडे लागे पच महात्मा रेताणीन रामायणेर वाट किदो अन् रामेर वाया हाणु लगो तुनु लगो करन केय लागो आत्राम एक मनक्या उठन वो महात्मा पुछे लागो के महाराज तमार उमर काई  ? जे तम रामेर अन् सितार वायार कहाणी समळा रे छो.तो महात्मा रेन केय लागो क म रामेर वायार पंगतेम लाडू वेटेर काम कररोतो येरे परेसी तम सोचो मार उमर कतरी हे.सारी लोक चुपचाप हेगे अन् महात्मातो रामेर काळेर छ करन पगेम मातो टेकन जादासी जादा दक्षिणा देय लागे .आत्राम गाडगे बाबा झाडुर बुडका हातेम लेताणीन उठे अन् राम काळेर महात्मा बातेपरेर बुचडा एक हातेम पकडन जे मारो जे मारो क महात्मा दौडे र कोशिश करे लागो

पच गामेर लोक छडाछुडु किदे अन् गाडगेबाबान पुछे लागे क बिचारो तार काई किदो .पच गाडगेबाबा के लागो अरे भाई हो राम सितार वायार माई मबी हेतो मारकण भी लाडू वेटेर काम दिनेते .लाडू वेटतु वेटतु मन भूक लगगी करन म खायेन बेठो आत्राम इ आयो अन् मार मुंडांगेर वोल्डी व्हटान धात गो जनार म येन ढुंढरो छु .जनार आज सपडो करन म येन मारो म येसी उमरेम मोठो छु येन मार मजाक करणो शोभो काई   ??
हानु केतानीन गाडगेबाबा अंध विश्वासेर उपर प्रवचन करे लागे  ……

गाडगेबाबा फक्त गांम ज कोणी लोकुर माथेमाई लगिहुई कीड भी झाडतेते

🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

    💥    जिजा राठोड 💥
                 जळगाव

सौजन्य:

गोर. रविराज सुभाष पवार
चिफ एडिटर: बंजारा आँनलाईन न्युज पोर्टल,
Website: www.goarbanjara.com
मो.08976305533