संघटना कसो रेणू आन वोर ध्येयधोरण कस रेन चाये. Arjuniya Sithiya Bhukiya

प्रतिनीधी.
रविराज एस. पवार
मो. 08976305533

रामराम सगासेण

गोरमाटी मा संघ वेते आज कत छ
पेनाम संघ वेते नायक नायेक हसाबी नसाबी डायसाण नायेकडा
वेते कछ आपण सेर से कत दबाडनाके छा वू तो आपणेनही पतो
छेछा.
रामसंघ भीमसंघ भीवसंघ देवसंघ
लखूसंघ भोटूसंघ गूटूसंघ छाजूसंघ

संघ कतो आज तम वोन organization कोछो तमार से नाम तम कतेती वटान लायछो हतीयावो तमार तमेनछ मालम र बापू ? साळीया सघंटना नोळीया सघंटना बाडोंकूतरा मीनी बोका वूदंर वाघ सींह आसे नाम पेनाम संघेन वेतेते कोनी र भा.

नायेक सायेब १९५३ मा ऑल यीडींया बजांरा सेवा सघं का नाम दीनो वीय ? क तो वू आभ्यास करनछ नाम दीनो वीय नी.संघटना कस रेणू आन वोरो ध्येयधोरण कायी रेणू वोर morality कस रेणू
येर मायीती public administration लोकप्रशासन
बी.बी.पाटील ये लेखकेर पूसतक मा लकन छ वाछ लेणू आन डॉ.बसू येरो पूसतक वाछ लेणू भा.

पूरे दणीयाम आज संघेर नामेपर येकछ सघंटना छ भारतेम आन वो सघेंरो राष्ट्रीय आधेक्ष्य हूयोछ राजूसंघ नायेक

पेनाम आसासंघ आन सतसंघ वेतो कछ गोरमाटीम हानू पेनार लोक कछ आपण धेन कोनी दीने का ?
आपणेन वेळछ कत छ भा ?

येखांदी छीपचार mpsc upsc पास वेगे की चलेजावछ वोरो सतकार करेन जसो वोन खूप मदत करमेलेवीय वो हतीया लोक आगावूछ छ नी यी वात

Upsc mpsc पास वेगे जकोण सोताहा तमारो सतकार करेन आयेन चाय आसो काम करोनी भा ?
भावनार भरेम लकणेंवाळ लोक कसेन जाणूं आसे लकणेंवाळ कयीक लोक पेनाम भावनारे भरेम गे कोनी छ तो तमेन कूण नकामो हादो घालेर केनाकेछ को ?

आज राजूसंघ नायेक काका AIBSS रो राष्ट्रीय आध्यक्ष वेगोछ काका आसो काम करजो की पूरी दणीया तारो हजारो वरस नाम लीय

भाटा,दगडया,धोडंया,भगत,देवळ,
आसे लोकूरो आज जमानो छेछा
करीय चोरी तो खाय कोरी हानू पेनार गणगोत केगेछ वोरो वीछार करणू गरजेरो छ

आछो वछार करेन कायी पीसा लागेनी आन वो वछारेर आबंलबजावणी करेन कायी पीसा लागेनी हनू मन वाटछ.
आन
आवीचारी लोक आछो वछार कर सकेनी यी वात खर छ आवीच्यारी बनेपेकस्या सदाच्यारी बणनो घणो आछो रछ कछ हानू पेनाम कछ.करनछ पेनाम सतसंघ वेतेते कछ.
रामसंघ देवसंघ भीवसंघ येक वेन यीतीयास काढो भार आन पेनारी वात सायीटींफीक काढो भार वोन
लीखीत करो आसो मारो मारोजा छ
आन च्याकलेट देणो बंद करो भा से दात कीडाजाय पछ कीनाळे दातेरावं करन टीगंल करीय आपण

घरेघरेमायीती IAS/IPS/dy.collector,dy.commissinor,dy.s.p.,PSI आसे आधीकारी घडावो .
जे लोक शाल हारेर मानकरी रछ
वो यी वात कर सकेनी कछ
करन ये शाल हार बेसरमेर फूलेती जरा दूरछ ठीक छ

image

आरजूनीया सीतीया भूकीया
टांढा आकाडमी बूबंयी

Leave a Reply