वाणी आन पंछायत       आरतावणी मळाव

गणगोतेन कळायेम आरो छ क आपण पेनार वाणी, टांढो पंछायत आन नंघरी पंछायत छ. आपणी वाणी परमाण बोलेर, लकेर आन वाछेर कोसीस करा छा. वसोज पंछायते परमाण नाय नीवाडो भी करेर कोसीस करा छा. पणन आपण वाणी आन पंछायत चावं वतरी लकणीम छेयीं करन गणगोतेन बोलेरी, लकेरी, वाछेरी आन नाय नीवाडेरी आडचणे आरी छ.

आजेतोणी ये दोयी वातेरो पायवा जाणेसारू कती खल  वीयो कोनी. ये वातेरो पायवा वजाळेम आणू करन जाणकारेर रायी जाणेसारू मळाव बालारे छा.
*: कारेकरम सरूप :*

तारीक : *२८/ ०१/ २०१७*

दाडो    : *थावर*

*ठकाण*

*नानजी भायी खीमजी ठकर ठाणावाला हाल*

*कलेकटर हापीसेर बाजूनं* *ठाणे*  *( प. )*
परभाती ९ .३० ती १०.०० तोणी *नाम नोंधणी*.

१०.०० ती १०.२० तोणी *आवोभगत आन वूदघाटन*

१०.२० ती १०.३० तोणी *कसळा खेमी*

१०.३० ती १२.०० तोणी *भासण*

*माटी बी. के. नायीक*

*माटी जीवनलाल रामलू लावडीया*

*माटी राधेसाम मोवन आडे*

*माटी मीलींध जयसींघ पवार*

*माटी सीरराम सीताराम पवार*

*माटी रतन धनराज तंवर*

१२.०० ती १२.२० तोणी चाया बीसकीट

१२.२० ती १३.४० तोणी *वाणी आरतावणी*

*माटी मारतीया भूकीया*

१३.४० ती १४.२० तोणी जेवण

१४.२० ती १५. ४० तोणी

पंछायत आरतावणी

माटी मारतीया भूकीया

१५.४० ती १६.०० तोणी चाया बीसकीट

१६.०० ती १७.०० तोणी

सवाल जबाब

१७.०० ती १७.२० नायेकडा भासण

१७.२० ती १७.३० तोणी समारोप आन आभार.
आपण से लाखीया गणगोत मळावेम आणू आन रायी जाणन लेणू.


– मळाव बलायेवाळ –
भासीया नामीया भूकीया.

८१०८०२४३३२

नंधीया सूरीया झरपलीया.

९०११६८१८८८

वीसनीया नथीया            लावडीया.

९२२१२७१०००

नीलीया बळीया झरपलीया.

९८१९०७४७०१

One Comment
  1. Avatar

Leave a Reply