वाटसाप मळाव

*मळाव* (गृप)

आन

*मंत्री मंडळ*
मंत्री मंडळ बणं छं जना सारी सभासद भळन येक मुख्यमंत्री बणावछं, आन वोर सातोसात विरोधकेर भी येक मंत्रिमंडळ बणायेम आवछं.
मळाव बणावछं जनाभी सारी सभासदे मायीती येक *नायेक* कतो अॅडमिन आन कायीं बोलेवाळो कारभारी आन डायसाणे, बाकीर टांढेम रेयेवाळे सभासद. टांढेम बला वातेन विरोध करेवास येक टांढेर हित देकन विरोध करेवाळ लोक रछं.
मंत्रीमंडळ येकांदी निर्णय लछं जना वू वोनूरो प्रस्ताव मांढंछ जना जनाभी जनकल्याणेर हितेर जर प्रस्ताव न वेणू तो वोन विरोधक विरोध करं छं .
मंत्रीमंडळेम मुख्यमंत्रीर समर्थक पके रछं आन वो वातेन खरो छं करन दूजोरा दछं. जनकल्याणेर वातेन भूलजावछं.
मळावेर *नायेकेर* भी वूज हाल छं वोर समर्थक तो विरोध करेवाळेप तो टूट पडं छं. आन मळावेर नायेकेर वातेन दूजोरा दछं समाज हीत भूलजावछं.
मंत्रीमंडळेम जर विरोधकज न रिय तो वो तो वोनूर मनमानीज करीय आन जनतान कायीं लागं छं आन कायीं लागेनी यी वात वो भूलन वोनून पटं जूं मनमानी करीय. करन विरोधक पार्टी  भी गरजेर छं जनकल्याणेर हीतेवास.
मळावेम भी आपण जर आपणेज समर्थकेनज भेळन आपणोज खरो आन वूदो वूदो करीय तो समाहीतेर वात बाजून रेजावछ करन मळावेम भी विरोधक रेणू गरजेरो छं. समाजहीतेवास.
मंत्रीमंडळेम भी येक मानपान, मान मरीयादा येकमेकेर आदर करेर नियम बणायेम आवछं.

आन विरोधकेर केणो कायीं छं भा वू जनतार हीतेर छं कायीं यी देकेर काम वोतेर नेमेहीये *सभापतीर* रछं वोनं सारी अधिकार प्राप्त रछं.
मळावेम भी मानपान, मान मरीयादा आन येकमेकेर आदर आपण करेन चाय आन विरोधकेर भी आपण सामळन लेयेन चाय आन वू समाजहीतेर वात छं कायीं येपर खल करेन चाय नसाब नज तूटतो वीय तो  *नायेकडाप* छोडदेयेन चाय कतो मळावेमायीर वरिष्ठ विचारवंत माटी माणस (मनकीया).
मंत्रीमंडळेम जसो व्यक्तीगत टीका टीपणी वेयेनी आन जनतार प्रश्नेप चर्चा वछं.
मळावेम भी व्यक्तीगत न बोलता समाजहीतेम खल वेयेन चावछं.
मंत्रीमंडळ स्वतंत्र छेनी वोनं विरोधके भी सोबती छं.
मळाव भी स्वतंत्र न समजणो वोनं विरोधक सोबती रेयेन चायं.
यी मेसेज फकसी फरकेवास देरो छू येनं अॅडमिन सायेब मनेपं न लेणू आन कोयी मळावेर भी सभासद व्यक्तीगत न लेणू.
भूली चूकी खोळेम लेणू.

यीज मारोजा छं.

—–धनेवाद

Bhaskar N. Rathod

????भास्कर राठोड

ठाणे
प्रमुख प्रतिनीधी..

रविराज एस. पवार

8976305533

www.GoarBanjara.com

Tag: Banjara Live News

Leave a Reply