“वाजंणा बंजारा होळी संस्कृती”

*वांजणा* ‘बंजारा होळी संस्कृती’

अन भाई नाचतेन कुदते गेरीया ऊतरे,

अन भाई आयेन हूये नायकेर दरबार जो,

अन भाई नायकेन दिजो रपीया पच्चीस जो,

अन भाई ओरी गोरणींन दिजो नवसेरी हार जो,

ओरे घोरूडा दिजो लाल आशिष जो,

अन भाई होळीन दवाळी दोई भेने पामणी,

अन भाई दवाळीन दिजो झलतो दिवलो,

अन भाई होळीन दिजो कुडा घी लापसी,

अन भाई वजलासू वदीय,घुरलासू फेलीय,

अन भाई वरसेम दीवडो,होळी माता पामणी…

‘वाजंणा बोलेर बाद निवड करेहुये गेरीयान लेन,सारी बंजारा समाजेर बुद्धिजीवी लोक,नायक,कारभारी,पंच पंचायत से भळन हिंदु रीती रीवाजेती बाळेहुये होळीर आंगार लेयेन से समाज भाई समाजेर संस्कृतीर होळी ये सनेर लेघी बोलते बोलते,होळीर वात आन लेघीर प्रथा,जेन हाम पुजाचा आन याडी करन मानाचा वोर कहानी हानु छ।
एक महारेर कुंडीती सोबत ब्राम्हेर कुंडा प्रेम कीदो.वो प्रेम संबधेमाईती वो कुंडीन दन (आसाती) चलेगे ऊ कुंडी याडी बणेवाळ ई वोन मालम वेगो पण.समाजेर सध्यार विचाराधाकार लोक वोन मान्य कोनी किदे. जना वु महारेर कुंडी स्वतान बाळन लेन मरगी करन समाजेन वाते फेलानाके.ऊ वात वो ब्रामेहणेर कुंडान समजताच ऊ कुंडा भी स्वता बळन मरगो.जनाती ई होळी सन (ऊ आंगार दोईन आपोआप लागगी करन पेनार लोक कछ.) जनाती बंजारा समाजेम होळी बाळेर वेळा “सल” करन रपिया नाकच,वोर कारण की होळी ई याडी बणेवाळ वेती.वोर पेटेम बालबच्या वेतो.करन ये सनेन आपण बुद्धिजीवी लोक वाझं होळी मनायनी…

“येरे सारू एक लेघी छ”
खेलत कातरा मारो रे, बामण को लडका,
काकरा मारोतो भलो काम किदो,
सेन कसेनच किदो र,बामण को लडका,
सेन किदो तो भलो काम किदो,
घरेम कसेन बलायो र,बामण को लडका,
घरेम बलायो तो आचो काम किदो,
हात कसेन पकडो र, बामण को लडका,
हात पकड़ो तो भलो काम किदो,
पलंग कसेन रोळायो रे,बामणको लड़का,
पलंग रोळायो तो भलो काम किदो,
उपर कसेन पटको र, बामण को लडका,
उपर पटको तो भलो काम किदो,
फेटिया कसेन वटायो रे, बामण को लडका,
फेटिया वटायोतो भलो काम किदो,
माई कसेन घालोरे,बामंण को लडका,
माई घालोतो भलो काम किदो,
बार कसेन काडोरे,बामण को लडका….
आसे प्रकारेती बंजारा समाज होळीर राख लेन जावच. आन् परभाती आपणे समाजेर होळी बाळच.
इ बंजारा समाजेर संस्कृतीर होळी छ. करन पेनार बुद्धिजीवी लोक कछ…

आन होळी बाळेर वेळा भी लेघी बोलच…

(ई वाजणा लेघी नायक ये पुस्तकेर माईती लेन समाजेर स्वाभिमान/संस्कृती जीवंत रेणू करन लोक साहित्यक दर्शन ये माध्यमेमाईती लेघी नायक ये पुस्तकें रो लेखक
मा.नथ्थुजी चव्हाण
सावरगांव बंगला ता.पुसद जि.यवतमाळ,
येंदुर पुस्केर माध्यमेमाईती..
समाजेर नवयुवके लगा पहोचारेच.मो.9423427509

धन्यवाद…
जय सेवालाल…
सौजन्य: गोर कैलास डी.राठोड
स्वयंसेवक प्रचारक
गोर बंजारा संघर्ष समिती भारत,(ठाणे मुंबई)

image

Posted from WordPress for Android