वसंता सपनें केगो

वसंता सपनें केगो

विचार कररीती आचे मनें

रातपडी व्हेतीती भर नेंदें

आन सपने वसंता केगोये

मारी याडी तम जरा जागोय

 

निसर्गे किदो चैतन्य निर्माण

जना दकारेते हारेभरे रान

आज देकू तो वाळवंट दकारोये

मारी याडी तम जरा जागोय

 

माळरानेपं लागरेते पळसफूल

शिवारें आंबारो सुवास दरवळं

आज निसर्ग दकारोच ठालोये

मारी याडी तम जरा जागोय

 

कायी कालचक्र वलटो फररो

प्रयत्न न करतायी पुरस्कार मळरो

आदी वाटेप ठेच लागन पडरोये

मारी याडी तम जरा जागोय

 

शिकतांळी छपच्यार लेरे हुंडा

हुंडा लेनं बळंरेच मोठे गुंडा

बेटानं आदर्श वाट दकाळोये

मारी याडी तम जरा जागोय

 

तम दो आसे सुपुत्रेनं जन्म

किडा-मुंगीरो करीय रक्षण

काळी याडीरो पांग फेडीयये

मारी याडी तम जरा जागोय

 

मारो आधो काम पूरो करो

मारो सपनो ठरजाय खरो

ओती मनःशांती मन मळीयये

मारी याडी तम जरा जागोय

 

श्रीमती यशोदा सुभाष पवार

नागपूर,

मो. 9059862906, 9158423322.

Leave a Reply