वसंतराव नाईक जीवन | Vasantrao Naik biography

नायकडा हाजूसंगेर जीवनपट

सोतार नाम:- हाजूसंग(वसंतराव) फूलसंग राठोड(नायक)
बापेर नाम:- फूलसंग चतूरसंग नायक (भूकीया)
याडीर नाम:- हूनकी फूलसंग नायक
जलम दन:- १जूलै १९१३
जलम ठकांळ:- गहूली ता. पूसद जी. यवतमाळ
खटलो :- वात्सला घाटे

*१९३३:- मॅट्रीक परीक्षा पास नीलसीटी हायस्कूल नागपूर*

*१९३७:- BA परवी पास मॅरीस काॅलेज नागपूर (आब सद्या ये काॅलेजेन वसंतराव नायक येर नाम देमेलेच )*

*१९४०:-LLB पदवी पास वीधी महावीद्यालय नागपूर*

*१९४१:- वकीली वेवसाय सूरू (पेले अमरावतीन सूरू)*

*६ जूलै १९४१:- वत्सला घाटे येर सोबत वीया नागपूर आत वीदो*

*१९४३:- पूसद तालूका काॅग्रेस समीतीर आध्यक्ष*

*९ ऑक्टो १९४६:- पूसद नगर पालीकार आध्यक्ष आन पूसद कृषी संघटनार आध्यक्ष*

*१९५०:- आध्यक्ष हरीजन मोफत वस्तीगृह पूसद आन राष्ट्रीय मोफत छात्रालय आध्यक्ष दीग्रस*

*१९५२:- मध्यप्रदेश मंत्रीमंडळेम महसूल खातेम उपमंत्री(महाराष्ट्रेर काही जीला पयले म. प्र. वेते)*

*१९५६:-व्दीभाषीक मूंबई राज्य मंत्रीमंडळेम पूर्वी सहकार व परत सर्वाधीक आघाडीर. कृषी खातेम मंत्री करन नीवड*

*१९५७:- पूसद मतदार संघेमायीन दूसरी वना नीवड. कृषी मंत्री, इंडीया कौन्सील ऑफ अॅग्रीकल्चर फायनन्स सोसायटीर सभासद*

*१९५८:- जापानेन भेट आंतराष्ट्रीय राईस कमीशनेर भारतेर भीष्टमंडळेम सामावेश*

*१९५९:- चीनेन भेट आन कृषीमंत्री र जना यवतमाळ जीलाम १ लाख ३७ हजार एकर जमीन भूदानेम मळाय आन भारतेर पंतप्रधान जवहारलाल नेहरू येर वूपस्थीतीम यवतमाळ आत कार्यक्रम*

*१ मे १९६०:- महाराष्ट्रा राजेर स्थापना, राजेर पयले मंत्रीमंडळेम महसूल मंत्री*

*१ मे १९६०:- लोकशाही वीकेंद्रीकरण नायक समीतीर आध्यक्ष*

*१५ मार्च १९६१:- लोकशाही वीकेंद्रीकरण नायक समीती मंत्रीमंडळेम अहवाल सादर*

*१९६२:- सार्वत्रीक नीवडणूक पूसद मतदार संघेमायीन तीसरी वना नीवड. महसूल मंत्री महाराष्ट्रा*

*१ मे १९६२:- जील्हा परीषद नीर्मीती*

*५ डीसेंबर १९६३:- मूख्ययमंत्री महाराष्ट्रा राज्य पहीली वना*

*६ मार्च १९६७:- मूख्ययमंत्री महाराष्ट्रा राज्य दूसरी वना*

*१६ मार्च १९७२ :- मूख्ययमंत्री महाराष्ट्रा राज्य तीसरी वना*

*१९७२:- भीषन दूषकाळात रोजगार हामी योजना मायीती रोज ५० लाख लोकून काम*

*२० फेब्रू १९७५:- मूख्यमंत्री पदेर राजीनामा*

*१९७७:- खासदार वाशीम मतदार संघेमायीन*

*26 जून १९७९ :- राजू नायक (बाबासाहेब नायक समागो)*

*१८ ऑगस्ट १९७९:- नायकडा हाजूसंग ६६ वरसेम सींगापूर आत समागो*
????????????????????????????????????????????????

???????????????? *नायकडा हाजूसंगेर जयंतीर से गोर भायी भेन गणगोत सगासळेण हीवडेर गाठेकनेती सेवा सायीछा* ????????????????

लकेवळो:- गोर रावूल भूकीया
रेयेवाळो :- तांडो धूळापूर ता. दारव्हा जी. यवतमाळ
संदर्भ :- गोर वसंतराव नायक
मो. न. :- ७७७६०२१०६६

Tag Ex CM Vasantrao Naik, Vasantrav Naik

Leave a Reply