वघम खरब छ→जागो गोरमाटी, कवी: सुरेश राठोड़

!!वघम खराब छ→
जागो गोरमाटी!!

नंगारार घोरेम रीजो गोरमाटी ।
वघम खराब छ,जागो गोरमाटी।धृ।

एक जाग आवो,धासो मत छेटी। लोकशाहीमायी लोक खोसरे छ बाटी।।
काळवेळ भारी छ,सावधान माटी ।१।
वघम खराब छ..जागो गोरमाटी….

छोड़ो हेवा-दावा,एकजागंआवो।
सुतेचं ओंदुन,जलदी जगावो ।।
केगे बापदादा,जरा ध्यान दरे माटी।२।
वघम खराब छ..जागो गोरमाटी….

केन क छ गामी?कुण प्रतिगामी?
आपणो समाज,पेनातीजं पुरोगामी।।
हिंडरे छ संधीसाधू,ओंदुती रेस छेटी।३।
वघम खराब छ..जागो गोरमाटी….

आपणजं आपणी,खिचरे छा टांग ।
करताणी कोरीकोर,थोपटचं जांघ ।।
तारे हक्केसारू तू,आवळलरे मुट्टी।४।
वघम खराब छ..जागो गोरमाटी..

येरे-ओरे नामेरो तू,वटा मत झोरीया।
खेत खारे होरीया,बिघड़रे छ पोरीया।।
कुँ करण मोराय,जप केसुलारी धाटी।५।
वघम खराब छ..जागो गोरमाटी..

कोरीकोरेर जे,वटारे छ ओल्डा ।
करनाके डोल्डा,केरारे गतल्डा ।।
पड़रेच डल्डा,सुरक्षित छेनी धाटी ।६।
वघम खराब छ..जागो गोरमाटी..

केगो सेवाभाया,बोल-बचनेन जागो।
एकजं लोही-पाणी,से नेकीती वागो।।
मतकरो घालमेल,जपो साटी-नाटी।७।

ठेटेतीजं समाजेनं,सतानाके कोरं ।
कांई-कांई गोरमाटी,लगारे छ घोरं ।।
गोरवटेरी चिंता,कवी सुरेशेन वाटी ।।८।।
वघम खराब छ,जागो गोरमाटी।।

वघम खरब छ→जागो गोरमाटी

कवी: सुरेश राठोड़. काटोल-नागपूर

!!वघम खरब छ→जागो गोरमाटी!!

प्रमुख प्रतिनिधी: रविराज एस. पवार
ऑनलाइन बंजारा news पोर्टल 8976305533

Leave a Reply