लदणी लदगी…. लांबडी वदगी

लदणी लदगी
लांबडी वदगी
रुयेर खेत ठालो,
मातेपर काळ भमरो
रो कोनी हारो पालो.
गावडी बळद छुटगे
दामणी रेगी ठाली
याडी सगळती
जगेर मालकण
लकडी टेकती चाली.
बना याडीरे सरकारेन
मया छेनी
चोरीती बकरा खायेवाळेर
सतरं से साठ धणी.
सरकार कररो भासण
ओर ठालपाल पसी
सेतकरीसारू गाळा वणरो
खावो केरो फासी.
भाटाप नाकरो तेल
गणपतीन परारो दूध
मागणी मांघे वाळेसारू
भेबरेप बाळरो वूद.

राधेशाम महोन आडे बाणोंत.
राष्ट्रीय संघटन सचिव
भारतीय बंजारा समाज करमचारी सेवा संस्था