लदणी लदगी लांबडी वदगी रुयेर खेत ठालो,

प्रतिनीधी…..रविराज एस. पवार
लदणी लदगी
लांबडी वदगी
रुयेर खेत ठालो,
मातेपर काळ भमरो
रो कोणी हारो पालो.
गावडी बळद छुटगे
दामणी रेगी ठाली
याडी सगळती
जगेर मालकण
लकडी टेकती चाली.
बना याडीरे सरकारेन
मांया मया छेनी
चोरीती बकरा खायेवाळेर
सत्रसेसाठ धणी.
सासण कररो भासण
ओर ठालपाल पसी
सेतकरी सारू गाळा वणरो
खाओ केरो फासी.
भाटाप नाकरो तेल
गणपतीन परारो दुध
मांगणी मांगे वाळेसारू
भेबरेप बाळरो ऊद
राधेशाम महोन आडे बांणोत ,राष्ट्रीय संघटन सचिव
भारतीय बंजारा समाज करमचारी सेवा संस्था