“रात आंधारीये दिवलो बाळजो”

==
रात आंधेरीये दीवलो बाळ दीजो  ।।

रात आंधेरीये दीवलो बाळ लीजो  ।।
===
यी गीद गावं छ. लकेवाळ साबीत लोक लकरे छ.

ये गीदेरो आरत –

छोरीन बूडीठाढी केरी छ,  ‘ आंधार रात छ, तम दीवो बाळ दीजो.’

वसोज लोकून बूडीठाढी केरी छ, ‘ आंधार रात छ, तम दीवो बाळ लीजो.’

मेरासारू छोरी जतेतोणी आपणे घर आयेनी, वतेतोणी घरेम दीवो लगाडेनी.

काळमावसेर दन आतमतेज चूले मायीरो आंघार बूर द. वजाळो न दीसाणू करन लोक बीडी, चलम भी कोनी पीतेते. रात साधारण साडेसात – आठ वाजेन नायेकण आरोळी द जना मेरासारू छोरीर दींढी नीकळतीती आन घरोघर दीवो लगाडतीती. यी १९७० – ८० तोणी हामार टांढेम देकतोतो.

आजकाल दन आतमेर आंघाडीज घरेम /आंघणेम दीवाज दीवा लगाड देरे छ करन मेरारो मोल ( महतवं ) कमी वेगो छ. आसो मारो केणो छ.
====
-मारतीया रामचंधीया भूकीया

सौजन्य:
गोर कैलास डी.राठोड
स्वयंसेवक गोर बंजारा संघर्ष समिती भारत,
Chif Editor:Goar Banjara Online
News Portal,www.goarbanjara.com
Mob.9819973477

image