राज्यातून व विभागातून इयत्ता 10 वी व 12 वी च्या परीक्षेत सर्वप्रथम येणाऱ्या विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यी व विद्यार्थ्यीनींना स्व.वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करणे.

201703041152025522

201703041152025522राज्यातून व विभागातून इयत्ता 10 वी व 12 वी च्या
परीक्षेत सर्वप्रथम येणाऱ्या विमुक्त जाती व भटक्या
जमातीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यी व विद्यार्थ्यीनींना
स्व.वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान
करणे.

One Comment
  1. Avatar

Leave a Reply