“रक्षक बणे पेक्षा मार्गदर्शक बणो”

जय सेवालाल भियावों👏
आपणेन समाजेर संस्कृती बचायर छ | जसो याडी बाप वो आपणेवास समाज छं | समाजेर इतिहास प्रत्येक घरेमाईर नांक्या मोठे आपण भाईन मालम रेयेन चावच.करन आपणेन एकमतेती समाजेन जोडेर काम करेर छ | जर समाज जुडजाय वो वेळान समाजेर एक खुप मोठो इतिहास बणजाय | वो घडीन खरोखर गोर केशुला नई मोरीय.संत सेवालाल महाराज येंदुर प्रत्येक बोल वोर विचार करन विस्तार करेर गरज छ | समाजेर बुद्धीजिवी आपण सारी भाई सोबत वेन समाजेमाई एकता लाणो..खुप गरजेर छ | सेवालाल पुन्हा जलमेन आयवाळो छेनी.जे भी करेर छ से काम आपणेन सेन भळन करेर छ | विचार करो भाईयों केरी केरी लढाई विय तरी से भुलन एकजाग आवा.अन् समाजेर अस्तीत्व घडावा | गोर बंजारा संघर्ष समिती भारत, ये समितीर पहिलो कार्य समाजेन जोडेरो वोर बाद समाजेर गोर गरीब बालबच्यान पुरेपुर शिक्षण मळान देयेरो छ | संयोजक  श्री रविराज टी.राठोड ये तळेगाळेर लोकुन झुपडीती तो माडीहवेली लगासजान गरीबेर दशा,देकन वोंदेर विचार लेन वोंदेन खरो खर न्याय मळान देये सारु काम कररेच..संघर्ष समितीर पूर्ण स्वयंसेवक संघ वोंदेर सोबत काम कररेच वोसोच महिला स्वयंसेविका पण समितीती जुडन जुडो अन् जोडो अभियानेम भाग लेन समाजेर कार्य करीच..जेन भी निस्वार्थी पणेती समाजेर काम करेर विय तो संपर्क करो अन् निस्वार्थी स्वयंसेवक केन समितीर हिसा बणो !
जय सेवालाल👏
सौजन्य:- गोर कैलास डी.राठोड
स्वयंसेवक गोर बंजारा संघर्ष समिती भारत.

image

Leave a Reply