“रकसंण” (रक्षण)-मा.राध्येशामजी आडे

रकसंण
आरकसंणे ती नूकसांण वेरो केरेच
मेलाळे कपडा , बना साबनेर धोरे छ।
राजकीये पारटीर खेतेम
साल भागेती रेरे छ
समाजेर मातेपर , धूडेर वोल्डा देरे छ।
कोयी केरी सांभळरे कोनी
घर घर नायेक वेरे छ
बना कासरार दामणी मांयी
खाले पीलेन सोरे छ।
आचो बला कळरो कोनी
कारेकरमेर फोटो जणरे छ
वांझोट्या वीचारेर गठडी बांदन
रात दन फररे छ ।
पीसावाळो पीसो
झंडा लगायेन धासो
स्टैजपर चडतांणी
जोर जोरतीन खासो।
छरी आळांवू काकडी खांवू
न मळीतो टकडी खांवू
बना डांडीरो लींबू लांवू
बरका बरकान केरे छ
तांढे मांयीर बाल बचीया
लकणी सारू रोरे छ ।
जांणे वाळेर सांभळ
मत लगा लामंण
देस हामारो रेतांणी
पीणू लागरो छ जामंण ।
राधेशाम मवोन आडे बांणोंत
पनवेल नविमुंबई

~ गोर कैलास डी राठोड
बंजारा आँनलाईन न्यूज पोर्टल,
www.goarbanjara.com

 

Leave a Reply