ये या धूंढू कत ये तोन, बंजारा कवीता कवी: ईश्वर राठोड , पेण.रायेगढ

कवी: ईश्वर राठोड , पेण.रायेगढ

*याडी दनेर शुभेच्छा*
🌹🌹🌹🌹🌹🌹

ये या धूंढू कत ये तोन..
हारदं करन ये तोन..
जीवडा तूटरो छ मार..

तारे लाडेरे पीलान..
आब कूण दीय आधार..
वेती ये या तारी ये हीमत..
वोर छेयी आब कोयी भी किमंत..

आब कूण दीय तारे पकेरून ..
मया र ये मोल..

सूनो वेगो ये आब घरबार
हारदं करन ये तोन रोवू छू धारोधार..

छ हारदं मन तार बोली..
हारदं करन आवछं आकीम पाणी.

आब तो रेगी सोबतेम
तारी ये सीकवाडी.
वघा वघान बोल छं तारी
बोडी आन बेटी.

तेवीस येपरीलेर काळी रात..तू चलेगी छोडन.
कसो कीदो यी काळ.
कर नाको घात..
सूनो वेगो छ मार परीवार.
जना हारदं आयी छू तू सारीन..

धन वेगो ये याडी (माॅ) मतो..
तार कोथळीम जनम लेन..

ये..या..धूंढू कत ये तोन..
😓😓😓

ईश्वर राठोड , पेण.रायेगढ

Leave a Reply