येक पीसारो जींबर सूत मोलायो र – Holir Lengi Geet (Banajra Holi)

holi-gor-banjara

*येक पीसारो जींबर सूत मोलायो र.*

येक पीसारो जींबर सूत मोलायो र, ||

सूत मोलायोर जींबर जाळ गूतायो र, ||

जाळ गूतायो र जींबर चालो सीकारेन र ||

छोटा मोटा डाया देकन रोळज दीनो जाळ र, ||

रोळ दीनो जाळ कायी सपळ पडीर माचळी ||

सपळ पडी र माचळी वू खेचज लीदो जाळ र, ||

खेचज लीदो जाळ र वू भांदज लीदो पोटली ||

भांदज लीदो पोट र वू चालो वेपारेन र, ||

बोल र जींबरीया तेरी मछली का मोल र ||

बोल र भासीयी तेरी राणी का मोलर, ||

वूलटा, सूलटा थपड मारू लाल करूंगी गाल र. ||

*रवीया सूभीया आमगोत*
8976305533

 

Tag: Banjara Holi, Banjara Lengi, Holi ger, Lambani Holi, Holi song, geet

2 Comments
  1. Avatar
  2. Avatar

Leave a Reply