येकज सपनो ..मुंबईम घर आपणो

प्रमुख प्रतिनीधी.

रविराज एस. पवार.

जे सेवालाल, जे मरयामा याडी, जे हमूलाल.

      गोरमाटी चळवळ मुबंई प्रस्तूत भव्य प्रकल्प…….

गोर माटीरो  तांढो मुंबई
मार गोरमाटीर घर आब मुबंईम
मार से गोर नायक, नायकण, डायसाण, कारभारी , भायी भेने आन सगासेण. आज  तांडो छोडन मुबंई/ ठाणे सरीक मोठे शहरेम रोज मजूरी , नानकी मोटी नौकरी, करन आये छा.आन अनाधिकृत झुपडीम/ घरेम घणम घणम रे लगे वोती गोर बंजारा संस्कृती गोरबोली , आपणी पेनार धाटी, भुले लगे येपर चींतन करन *गोरमाटीर तांडा मुबंई* बनायेर सपनो दिटे आब उ सपनो कू साकार  करेरो येरे सारु आयेवाल दितवारी 01/01/2017 नवीन वरसेर दन परबाती 10 वाजता 107 ओरीयन बीजनेस पार्क, सीनेमॅकस  थेटर, कापुरवाडी ठाणे( प) यत चरचा करे आरु बैठकेर आयोजन करमेलेचा तरी जादा ती जादा गोरमाटी आणू यी वींती
             आयोजक


 गोरमाटी चळवळ मुबंई/ ठाणे
नवीन वरसेर नवीन सूरवात करा

कत रेगी गोरमाटी संस्कृतीरी धाटी, गोरबोली, आवो गोर आपनो सपनो घडामा

            संपर्क

गोर प्रकाश शिवाजी राठोड

         8380905000

     गोर नंदुभाउ पवार

        9011681888

One Comment
  1. Avatar

Leave a Reply