यी छ सारी कलीर माया भीयाव पगे पगे म लालच दकालरीच

 खाली हात हाम आयेचा खाली हात जायर छ, बस यक सतगूरू सेवालालेर नाम सोबत लेन जारेर छ.

   यी जग दनीया छ माया नगरी, झूटी यी तो काया छ. खोटो छ यी से नातो तगातो यी यक संसारेर माया छ.

  आत सेन मोह माया लोभ लालच जीवेन सतारो छ.  नरक परक लक चौराशी र फेरेम ये जीवेन धासेन लगारेच,

  यी छ सारी कलीर माया भीयाव पगे पगे म लालच दकालरीच. आपनेर सत्य स्वरूपेन भूलन यी जीव कलीर गुण गारोच, आत्मा सूतीच कायाम काया वोन गण गण भटकारीच आत्म ग्याण सोडन जीव ये मायाम गोता खारोच.

  समझा समझान से साधु संत पर मलकेन चलगेच तरी यी जीव मतीमंद वेन मायारोच गुण गारोच, सेवा कृपाती जगावा आपण जोत आब हाम जोतेती जोत जगा

वा. आलख नंगरीम बेटोच आपनो सतगूरू सेवालाल आपन से गोर वोरोच गुण गावार.

बोझ बणन चार खांदेपर आपनेन केरीतरी  जानो छ, खांदो दे वालेर कायी छ भीया हो तो फक्त मसाण खूटी ताणू साथ देवाळे छ. धूडेर काया धूडेमच वोलाय वाल छ तरी भी जीव आतरा अहंकारेम का चालच मोटे गर्वेती चालच का आतरा अकड़ दकालच.

जय गोर, जय सेवालाल.
       गोकूळ राठोड

Gokul Rathod

प्रमुख प्रतिनीधी.

रविराज एस. पवार

8976305533

www.GoarBanjara.com

Leave a Reply