मा वसंतराव नाईक साहेब आन कर्मयोगी संत सेवाभाया

         आपण कायीं वेते यी वात तमेन हामेन मालम छं, पणन आपणो भाग्य आतरा आछो वेतो की मा. वसंतराव नाईक सायेब आपणे समाजेमा जलम लीदो आन समाजेर हारेक वातेपं वो सकोल असो  अभ्यास कीदे आन नेमका मार जातेनं कायीं लागरो छं भा, वो वोनूर राजकीय बाजू आंघाढी सकसम कीदे आन पछं समाजेर समस्याप काम कीदे आन पछं आपणेनं वि.जा. ‘अ’ आसो आरकसणेरो येक मोटो काम वो करन ये राजेमायीरो परतेक गोरमाटी गोरगरीबेर वो आधार बणे यी वात हाम का भूलते जारे छा.वोर लारं जान जर आपण वात कीदे तो हानू सामळीम आवं छं क मा. डा. बाबासाहेब हे देखील आपणे कायीं लोकूनं पूछेते कछं तम भी येस सी आन येस टी र आरकसणेवास दावो करो भा जना आपण कायीं सीकमेले जकोण वो काळेर लोकूर केणो हूयो की हाम का सवतानं बहूजण केरावा भा बीछडी जात हाम तो सूरवीर लढावू छा करन , पणन येक वात वो भूलगे ते की ये देसेर मायी जेनं सीकसणेती वंचीत रकाढेम आयो आसे लोकूनं आरकसण देन वोनूनं सीकसणेती, आरतीक बाजूती, आन देसेरमायी वोनूरो राजकीय थान रेणू हानू वोर लारेर भूमीका वेती हानू मनं वाटं छं पणन आपणेमं कछं नी  *धोयी धायीम धूढ घालणू*  यी वात वोतं लागू वछं.

मा. वसंतराव नाईक सायेबेवास यी वतरा भी सोपा कोनी वेती पणन वो वातेनं ठाणमेलेते आन वो कूणसेही परीसतीतीम वू वात करेर यी वो मनेम ठाणलीदे आन करन वताळे, हामार कनं संत, महापुरुष आन लढावू योधार भी भरणो वेतो,

कर्मयोगी संत सेवाभाया यी आपणे गोरमाटीरो philosopher वेते आन मा. वसंतराव नाईक सायेब ये राजकीय आनभाव आतरा मोटो आपणेनं वारसा रेता भी हाम का आपणी वातेनं मनान लीदे कोनी भा ?? कायीं कारण वे सकं छं येरो search ( चिकित्सा ) आपण कीदे कोनी हानू मनं लागं छं,

मा. वसंतराव नाईक सायेबेनं वाटो आंघेर काळेमं मार गोरमाटीनं कूणसीज वातेर आडचण न वेयेन चाय करन वो येक दबाव गट येक संघेर निमेतेती कीदे, *ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ* नामेर वोरो कारन वेतो मारो गोरमाटी बटेन न चाय करन पणन हाम तम ये वातेनं भी वळके कोनी, यीज आपणो सेती मोटो दुर्दैव छं.

Bhaskar N. Rathod
हाम जर आपण आपणो आदर्श मा. वसंराव नाईक सायेबेनं मानाछा आन सवतान सेवाभायाल आनुयायी समजा छा तो वोनूरी वाते हाम दूसरेनं कनायीज पटान दीने कोनी, हाम हामारीज वाते आपणेम केते हींढे यीज आपण चूक वेगी आपणो नेता यी आतरा global वेतो यी वात आपणेनज कळी कोनी तो दूसरेनं कूं समजाते भा आपण, मा. वसंतराव नाईक सायेब येक देसेर सारीती मोटे पकसेम काम करन भी आपणो *गोरपणो* वो छोडे कोनी येती मोट वात कायीं वे सकं छं.

आज हामेनं वजीक बाराखडी वाचेर वेळा आवगी जूं लागरो छं.
क्रमश. …..
✍🏼 भास्कर ना. राठोड

संपर्क: 8108024332
प्रमुख प्रतिनीधी

रविराज सुभाष पवार

8976305533

www.GoarBanjara.com

Leave a Reply