मारे वावरेंम

मारे वावरे मारो मन भारी रमरोच
मारे वावरे चारीवडी
हारो हारो रान
धुरा बंधाराती दिसावं
हरेभरे झाडेरं पानं
चारी वात देखनं मारो मन गमरोच
मारे वावरेम …..

मारे वावरे दिसावंन
जतं-ओत धुडेर वारूळ
धुडें सारू जाऊ कत
आब म भायारो देवळ
सारी तिरथ मन आतच मळरोच
मारे वावरेम …..

मारे वावरे कणेती जावं
खाळीचा रूंगळी
नानकीसी नंदीरो पांळी
मारे ढोरूनं मळरोच
सारी वातेरो सुख मन आतच मळरोच

मारे वावरेम …..
मारे वावरे पखेरू बोलं
मीठे मीठे गीद
गीद सांळण हारदावं
मन मारी प्रीत
मारो मन आतच खरो फुलरोच
मारे वावरें मारो मन भारी रमरोच.
-श्रीमती यशोदा सुभाष पवार, नागपूर
मो. 9049862906.