मारे भाया र घडरेच बोल

मारे भाया र घडरेच बोल
गोरमाटी आब तरी आकी खोल।।।
बार वरसेरो सेवा कुंवारों
जंगलेरे माई गऊ धन चरारो
माता सगुनी री पड़ी नजर
लुगड़ेन याडि लिदी बरोबर
म छु रे भाया चीळl पाटनेरी
करलरे भाया भगती मारी
भरू आन धाने री गठड़ी तारी
तू रतन छि अनमोल……
गोर माटी आब तरी आखि खोल
मारे भाया र घडरेच बोल…
सामळ याडि मारी वातेन
आन धनेरी कमी छेई मन
मारी एक इनंती छ तोन
मारे गोरूप रेदेस ध्यान
इ कबुल विय तो बोल
गोर माटी आब तरी आखि खोल
मारे भाया र घडरेच बोल…..
!! जय सेवालाल !!