मन मार याडी बापडा केतीती .मन एक वात सूचगी आनी बापडा

  🌺”बापडा”🌺
    आब काइ कू भीया
म मारज वात
   मारोज भाइ मन
  दिरो कोनी साथ
मन तो वाटच
एक एकेन पगेम पकडा
जे वजावच
  मनुरो डफ़डा
वो केरारेच
पुरोगमीर मकडा
मन केयेर छेनी
  भियार लफडा
वू हिन्ड़रोच दूसरेसोबत
ले लेन कपडा
बाकी रमरेच
पकडी पकडा
वोण खायेन
  चावच  खेकडा
सारी सडगेच
    भियार फेफडा
रोज मोजरोछ
मोटे मोटे आकडा
जसो दिकावछ
  चिकलो चोपडा
वु घआलरो कोनी
बापुन साकडा
वु गमानाको
  निकाल बाकडा
समाजेर धाकेती
भिया सुकान वेगो ढाकडा
वु कालोभूर
दिकारो माकडा
जसो खाडेम
  हिन्ड़रोच बोकडा
तार लोइ बंजारा
तार जात बंजरा
तार गोत बंजारा
तार मोत बंजारा
बंजाराती मली तोन गाडी
बादलीदो सात मजली माडी
पच भूलरोची कसेन
तु तार याडी
म केरोचू तोन
तु सामल मन
तु तोडमत
गुरुरो झुपडा
तोन केरोचू
भाइ म बापडा

प्रा.संतोष राठोड
भवनस कलेज मुंबई
मोब.9867129940
बंजारा फाउंडेशन