मनकीयार सतभावेती समाजेर घरेर सवतार वेतो रच कल्याण, Gokul Rathod

Gokul Rathod

यक राजार राज्य दूर दूर ताणू फैलन वेतो। वोर राज्येम चारीवडी शांती वेती उघोग-धंदेती हरोभरो फूलन वेते अन धन संपतीर भी कायी कमी कोनी वेती। वोर प्रजा प्रसन्न अन समाधान संतुष्ट वेते वोरच राज्येन लागन यक दूसरे राजार नानकीयासो राज्य वेतो पणन वोतेर दृश्य चारीवडी चींतागरसत वेती शिक्षा रोजगार अन धन संपतीर आवक तलीभर न, र प्रजा नाखूश असंतुष्ट वेती अन राजा सेती जादा परेशान वेतो की म मार राज्येंम म कूकरण आच व्यवस्था स्थापित करणू यक दन वू राजा मोटे राज्येर राजाती भेटेन आयो परस्पर वातेचीतेम वू वोन पूछो मार नानकीयासो राज्य छ पणन वोमायी हरघडी नीत नेमच वूचनीच हानामारी लडायी झगडो चालतो रच तमारो राज्य आतरा मोटो रेर बाद भी आत पूर्ण शांति छ येर कायी कारण छ? जना वू राजा वोन जबाब दिनो येर कारण यी छ कि म चार चौकीदार तायीट करन रखाडमेलोचू जो हरघडी मारलार अन मार नंगरीर रक्षा करते रच दूसरो राजा को मारकन तो चौकीदारेर फौज छ तमार काम चार चौकीदारेतीच कूकायी चालरोच पयलो राजा वोन उत्तर दिनो मार चौकीदार मार रक्षक आलग तरार छ मार पयलो रक्षक सत्य छ, वू मन असत्य कोनी बोले देतो दूसरो रक्षक प्रेम छ, जो मन घृणाती दूर रखाडच तीसरो रक्षक न्याय छ जो मन पद, लिंग, धर्म, जात, समाज वर्ग अन कूणसी भी दृष्टिकोणेती अन्याय करेच देनी अन म निर्णय करतू वेळा चारीवडी निष्पक्ष बणऩ रूचू अन मार चौथो रक्षक त्याग छ जो मन स्वार्थी वेयी न चाय करन बचाव च येर कारण म ये भौतिक संसारेम रेरबाद भी सेच प्रकारेर लोभ मोहेती चारहात दूर रेतो चू

वस्तुत: सत्य, प्रेम, न्याय अन त्याग असो मानकीयार सदभाव छ जो मनकीयान मानवेती भी वूपर वठान महामानव बणा दच अन फकत संबंधीत वयकतीक मनकीयार येती भलो वच तो येती समाजेर भी भलोच भलो वच जना ये भावेर लोक असे वीचारेती काम करच करान लच वसेच राजार नंगरी वोर समाज विचारेती ये देशेर व्यवहारेम जीवन आलीशान जगतो रच

सत्य, प्रेम, न्याय अन त्याग
👆👆👆👆👆👆👆
हे चार चौकीदारेती राजार राजवाडो वोर मानपान वोर नंगरी वोर समाज साबीत छ
👇👇👇👇👇👇👇👇
असत नींदाखोर कठोर पीसार लोभी चापलूस आसे चौकीदार चौकडीम वूभो न करनू राजार राजपाट गायब करन राजार रंका बणान वोन चौकीदारी करेन लगाड सकच पच होच राजेर परजा समाज वोर नंगरीम राजानच काकरा मारते चालच वोरसार आंगेवाळेर नीती वोळखणू आन जबाबदारी देणू आसे लोक मळरे कोनी करन तांडेर तांडली वेगी अन गोरमाटी नंगारा घोरतो बेटोच जय सेवालाल🙋🏻‍♂
🙏🏻💐🙏🏻💐🙏🏻 💐🙏🏻💐

🙏🏻💐गोकूळ राठोड💐🙏🏻

प्रमुख प्रतिनिधी: रविराज एस. पवार 8976305533

Leave a Reply