मगांळो,ये चार परकारेर रछ. येक आगीया मगांळो,दूसरो लालगादींया,तीसरो साधा,चवतो खोतीया.

प्रतिनीधी…
रविराज एस. पवार
08976305533

मगांळो मगांळो,ये चार परकारेर रछ. येक आगीया मगांळो,दूसरो लालगादींया,तीसरो साधा,चवतो खोतीया.ये चारी मगांळेरी माकी चार परकारेर रछ.आगीयारी माकी मोठी रछ वदूंर खील पण मोठी रछ.जना आगीया मगांळेरी माकी काटछ आन वोरी खील डीलेम भंजाडनाकछ वोम गरम रछ जेर पण रछ.लालगांदीया मगांळेर माकी आगीयाती बारकी रछ ये मगांळेन झूडेवाळो मणीकीया घणो बादूर चावछ,कारण वोरी माकी भारी काटछ.काटकाटन लालोचटकछ करनाकछ आन वोरी खीले पण डीलेन भजंछ.तीसरो मगांळो साधो साधा रछ येन कोयी झूडन लीयावछ.बायीमणकीया भी झूडन लीयावछ येरी माकी काटेनी नीसताछ वूंयी वूंयी करू करछ.चवतो मगांळो कतो खोतीया,येरी माकी घणीछ हलकी रछ,येरी माकी काटेनी फकस डीलेन चीटकछ आन मातेरे लटाम घूसछ.       आगीया मगांळो खासकरन तो कवारे झाडेपर नी तो आंबावूर झाडेपर बेसछ वजीक वडेर झाडेपर ये झाड वूचे रछ आन वो सीडींकन जान बेटरछ.लालगांधीया मगांळो कूणसेही झाडेपर रछ.साधा मगांळो खास करन काटारे बोछकाम,काटारे झाडेपर बेसछ.बंबोळी खेर धबेडी,चीलाटी,बोर ये झाडेपर बेसछ.खोतीया यी जेदा करन लीबेंर झाडेर बूधांम जत जागा मळी वत घूसजावछ,सेभंळेर खोडेमपण घूसछ.जत खोड दकाय वत वू घूसछ.ये मगांळेवूर से आभीयास गोरमाटीकन वेतो.खासकरन येखांदी मणकीया सो टक्का वेडों (पागल) वेगो वीय वोन जे झाडेपर पाछ दस मघांणो बेटेछ वो झाडेहेट रोज लेजान बसारेतो वोरे गूंयी गूंयी,वूंयी वूंयी आवाजेती वू वेंडो सो टक्का आछो वेजावछ हानू तमारो वीग्यान कछ म कोनी केरो.आन रामदेवबाबार से डाकटर कछ भा.       गोरमाटी वेरी आन वेरापरती साजंपरभाती पाणी लेयेन सेर सेछ जातेते,वेरीर आजूबाजू दीचारसे माकी पाणी पीयेसारू वूंयी,गूंयी करती फरू करछ पण वो काटेनी.ये परकारेरयेती रोजरोज वू आवाज सांभळेम आवतोतो करन गोरमाटीम कोयी वेडें वेतेतेछ कोनी कछ.मगांळेर तो आज बाटली तमेन मेडीकलेपर मळजाय लाग,तमेन कायी करेर छ ये वातेती भा.बाटलीमायीर मगांळेती ब्रेन घणो आछो रछ कछ.पण सोता मघांळो झूडन खायेपर कतराक न तरी आछो रेतो वीय भा.मगांळो खातूवणा हसेन जमेन आन बोलेनपण जमेनी.जर ठसको लागो तो मणकीया मर बी सकछ,करन सावधाऩती खाणू भा.मगांळो जादा खालदे आपलपोट्यावाघूं तो हागंणी लागजावछ,जेदाखान पछ चरकणू लागछ,छेरणू लागछ,हानू पेनार लोक कछ.कयीक जाग सूको मगांळो रछ.वोर थेरीमण समजरी कोनी छ.कयीकवणा मगांळो घरेर आडीयापर बेसजावछ,कयीकवना घेरम बेसजावछ,कयाकवणा माडंवाम आन पेसजावछ येन गोरमाटी सकंट समजछ,लगेछ वोन दबेटनाकछ,आन सावधानीती वाघछ.मगांळेर जेर घर रछ वोन आपणेमा मांढी कछ, माडींपण खावछ.मगांळो चूछचाछन खान हेट फेकानी वोन मेणं कछ,डोकरीदादी डबीम भरन मेलदछ.ये से वातेरो गोरमाटीकन थेरम छ आन ये वातेपर वो पेनाम संसोधन करमेलेछ.आपनेन बेसतानी वछार करन भार काडनू पडीये.वूंदाळेम तो मगांळो खूपछ खायेन मळछ आन मीटोदरक रछ येदाडेम वू.चादंळी रातेम मगांळो ठालो रछ कछ,का रछ,आन गोरमाटीन कूणकेनाको मन मालम छेछा भा,वात खर छ.म येकवना चादंळीम मार बापेन झूडेन लगाडोतो,ढेरमार बाप मन केरो ठालोछ रछ रे वेढों,म रेयेन लगगो,मार बाप झूडो पणन ठीकछ वू ठालो वेतो.म मार बापेन केलागो,तोन कूण केनाको ठालो भरो,माराप हसेन लगगो मोठो व केलाग पछ कळीये तोन आसी वातेरो गोरमाटीकन से संसोधन छ.ये वात छोडन आपण पीयछ.डी,डी.लीट,यलयल.डी,करते बेटेछा.कायी नानकीया हूसीयार लोक छा क आपण.       

आरजूनीया सीतीया भूकीया.
       9623203419

Leave a Reply