भूकीया वडतीयारो वेर!

भूकीया वडतीयारो वेर!

भूकीया तू जगेमा छूं केछी मोठो
चीतोडगडेप वखत आयो जना कत गोतो
जेमल फता वेगे सतावीसन सात
यातरा भूकीया रेगेछो करेन हामाती बात
वखत बांधो सूंदरारो भोजीया घूगलोत
भूकीयार जातीती वोदन नाक
——-
सांमळ रे बावनरा सांमळ मारी बात
वीर वेते जेमलफता करण देगे सात
तारे सरीक कायर रेगे करेन आसी बात
रे वेते वोदन तो दकाळ देते हात
कवत बांधो कवतीरो कसनीया भूकीया
रखाडगो राणा सेजा तूरी लाज
——–
होती होती जगकर न होती कीदो रायमल
रांडीया गोरीन पण लायो भूकीया
कसो तारो दादा गवार
आछो हात बतायो भूकीया रो राज
जलमेरी खोड भंजगी
वूचं मूंडी करन करेरी बात
कवत बांधो सूंदरारो भोजीया
सतावीसेन छेनी लाज
—–
होतो होती रायमल कीयो
आन होतीको नी कीनोर बावना
रायमल रांडवा गोरीन पण गो सेन कीदो वाट
कवत बांधो कवतीरो कसनीया भूकीया
रखाडगो राणा से जातूरी लाज
—–
बावणपाडा वडतीयारो धोको देन तू मारो रे
छोरीसरीको मूंडो दीसछ कायी करीस तू वेररे
वेर तो फेर लीयाछ राधारो कळ रे
डाग लागो जाव कोनी कूळेन तारे रे
——-
डगमारो तारे डाग यातरा छेनी काळो रे
मलया जाळीमा दादा जलमो तारो रे
याडीबापेरो पतो छेनी नयी दीवज पोसो येक रे
वूपकार यातरा कीदो जेरो सेछ तू खोस लीदो रे
नीलीया परभीया भूकीया

Tag: Banjara kavita, songs, bhajan