भिया तूतो वेगो साहेब पण मार काई रे..

भिया
भिया तूतो वेगो साहेब पण मार काई रे…………….

एके बापुर आपण सगे भाई
तोन शाळाम मन काडे खेते माइ,
तार पग फडसिपर मार कीचड़े माइरे
भिया तुतो वेगो साहेब पण..

शिक्षणे बरोबर तारो बदलतो रूप,
गावड़ीर घियेन तू केयेलागो तूप,
आपण याडी तारेसारु वेगी आई रे…भिया तुतो वेगो..
साहेबेरी छोरी मळी तोन
मार वाहिनी,
तारेशिवाय वोन कोई
चाएनी
याडीरो आयुष्य चलोगो
दुःखेमाइरे
भिया तुतो वेगो साहेब पण मार काइरे…….
मोठे सगासेण जसे घर आव,
वो बाजेप बापु हेट बेसजाव.
श्रीमंती गरीबीरी दरी
मिठाइस काइरे..
भिया तुतो वेगो साहेब पण..
भायारे कृपाती तोन छेनी
काइ कमी ,
तरी कीची डोड एकरेम
जमीन कर नामी ,
वगाडो संसार मारो
ढाकिस काइरे…
भीया तुतो वेगो साहेब..
उंदाळो वारसाळो राबू
खेतेमाई,
सालेती साल जारे
दूषकाळेमाई,
तंगीती कपडा कोनी मळे
डीलेमाइरे..
भिया तुतो वेगो साहेब पण
मार काइरे………………