भियावो दुसरेर पग मत खेचो Raviraj S. Pawar

image

जय सेवालाल.

ऐक बार ऐक माटी कोबलेन को
“तु काळ ना रेती तो
कतरा आचो रेतो”
सागरेन को:-
“तारो पाणी खारो न रेतो तो
कतरा आचो रेतो”
गुलाबेर फुलेन को:-
“तार मायी काटा ना रेते तो
कतरा आचो रेतो”

जना तीनी ऐक सातेम वो माटीन के:-
………………………. ……………..
“हे माटी अगर तार मायी
दुसरेर खोड(कमिया) काडेर आदत ना रेती
तो तु कतरा आचो रेतो”
……………………………………….
भियावो दुसरेर पग मत खेचो
पहिला स्वतार मायी जो कमी छ
उ कायी छ धुनडन लेनु घन गरजेर छ.!

धन्यावाद…..
गोर. रविराज शुभाष पवार
गोर बंजारा संघर्ष समिति (भारत)
           स्वयंसेवक
      08976305533