बोंडआळी, – विशाल बंडूसींग लूणसावत

विशाल बंडूसींग लूणसावत

बोंडआळी

*हूसेती लगायतो आपकाण सरकी*
*आदी नीकळी आदी वोतज मरगी*
*हायब्रीडेप बोंडआळी खास कीदी पारगी*
*करण तो माटी बीटी लायो परकी*–!!

*हाजारी बाजारी करताणी म भी लगायो बीटी*
*येक छूटी पणन बाकीर पात पकडन बेटी*
*फवारणी खतेती वकगी गाडीर खीटी*
*कर्जाती साळो वाजे लागी सीटी*–!!

*तीन बीटी आयी येके लार येक*
*केरी बीर आपकाणेर हंगाम खास देक*
*लस लस बूढांरो देको कायीं झोक*
*वोनं कायीं मालम भढा मायी वेती मेक*–!!

*केरोतो मयी धोळो माल आयो हात*
*पण आळी मायीती कीदी घात*
*बीटीर वळागी कू कायीं वात*
*मापरज धोगी साळो आछमाली हात*–!!

*रेगी सेगी कसर काडो बेपारी भायी*
*हूबी छोड पलाटी गो टोळी ढायी*
*कोयता पकड पसीनाती भूक वलायी*
*केन दू दोस मारे नसीबेरे मायी*–!!

— *विशाल बंडूसींग लूणसावत*