“बंजारा समाजेर दवाळी”

==
– दवाळी –
१ ) आपणेम दीज सण छ. होळी आन दवाळी. ये दोयी सणेर वणा कूणसी भी देवी देवतान पूजतेते कोनी.
२ ) काळमावसेरो दन आतमतू वणा चूले मायीरो आंघार बूर देतेते.
३ ) वजाळो न दीसाणू करन चलम बीडी सदा कोनी पीतेते.
४ ) वाणी तारा दीसायेर वेळा नायेकण आरोळी देतीती, ‘ हाळदी मळदी गाट गटोळो, सूवा मटोळो, दीवो गो छ कपाळेर पार, आरे नार दीवा बाळ, नानक मोती फूलो वघाडं.’
५ ) आरोळी सामळन नायेकेर आंघणेम छोरी आतीती.
६ ) नायेकण आन पाच ( सेती मोटी ) छोरी, नायेकेर घरेम जातीती.
७ ) गूणीर मूंढीयांघ नायेकण दीवो लगातीती आन वो दीवेपरेन छोरी दीवा लगान आंघणेम आतीती.
८ ) पाच छोरीर ढाकणीपरेन दूसरी छोरी दीवा लगा लेतीती.
९ ) सेर दीवा लागेर पछं नायेकेर आंघणेम मेरा मांघन छोरीर डींढी दूसरे घरेसामू जातीती.
१० ) दूसरे घरेर आंघणेम छोरी आवगी तो सेती मोट छोरीर ढाकणी वो घरेर कारभारण घरेम लेजातीती आन घरे मायीर गूणी मूंढीयांघ दीवो लगान भारं आतीती.
११ ) छोरीन ढाकणी देतीती आन वोर पछं छोरी मेरा मांघतीती.
१२ ) छोरीर डींढी तीसरे घरेसामू जातीती. दूसरे घर दीवो लगायी वसो तीसरे घर दीवो लगातीती. आसे रीतेती पूरे घर छोरी जातीती आन सेर घरेम दीवो लगातीती.
१३ ) मेरा मांघन आन मेरा घालन वेगो तो मेरार ढाकणीप पेलो आगझड बगझड लगातेते.
वोर पछं मेरार ढाकणीप सूरसूरी लगातेते.
१४ ) आगझड बगझडेपर फटेकडा लगातेते.
१५ ) सेरे घरेम वजाळो वेगो तो नानकीया मोटे से लोक येकदूसरेन भेटतेते. रीत रीवाजे परमाण नवण करतेते.
१६ ) वोर पछं पासा रमतेते कछं. पासा बूडगे करन येकदूसरेन कोडा घालं छ आन कोडा छडावं छ. आसी रीतेती काळमावस जगातेते.
===
आजकाल देकादेक दन आतमेर आंघज आकाश दीवा लगाडरे छ, बाम गोळा फोडरे छ, राकेट छोडरे छ, दारू पीरे छ, वानावानारी पूजापाती कररे छ. आसो देकन बीचारी छोरी मेरा मांघेर छोड दीनी.

कायीं करीये आंघज दीवा लगाडन वूतू आरे छ, दीवो लगाडेन कसेन जाये भा!
===
-मारतीया रामचंधीया भूकीया
सौजन्य:
गोर कैलास डी.राठोड
स्वयंसेवक गोर बंजारा संघर्ष समिती भारत,
Chif Editor
Goar Banjara Online New Portal,
Website: www.goarbanjara.com
मो.9819973477

image