“बंजारा संस्कृती” दसरावेम चोको खुप म्हतवेरो,

==
चोखो पूजा भर रछं, ठाल रेयेनी करन पूणेंर पोळी- कडायी आन बाटी-नारेंझा बना चोखो आधूरो छ.

मरयामारो चोखो गोल रछं आन आयीरो चोखो चवरस रछं.

दसराव पूजा करतू वणा दूसरो कायीं न करणू. कतो गोठ, जावळ आसो कायीं न करणू.

टांढेम येके घर दसराव पूजा करतू वणा टांढेर दूसरे घरं दसराव पूजा आन दूसर कूणसी भी पूजा, नकता न करणू.

चोखेर जागं फकसी तीन जणा रछं.

१) पूजा करेवाळो मनकीया

२) पूजा करेवाळेरो बाप

३) पूजा करेवाळेरो ससरो.

चोखेर जागं दूसरेन केनीज जाये कोनी देतेते.

याडी सायेबणीन से भळन आरदास/वींथी करतू येकेज वणा धोकणू. आरदास वींथीर वणा जो आयो कोनी, वू न धोकता जेवण करणू. पणन धोकणू कोनी.

याडी सायेबणी आपणे घरेम बेटी छ करन पूजा करेवाळेर घर आंघणेम कोयी न सेणू आन केनी न सोये देणू. डोक डोकरा आन छीपचारेन नींध आवती वीये तो सेजारेर घरेम सवारणू.

दसराव पूजा करेवाळेर घर आन आंघणेम कोयी बोडका न रेणू. रातवणा नंघारा घोरायेर वणा मंझे भजन करतू वणा भी कोयी बोडका न रेणू.

ये पूजार वणा टांढेम कतीज दारू न रेणू आन कोयी दारू न पीणू. कारण याडी सायेबणी आर मंझे आंघार छ. वोर मायी दारू वूंधाये तो भडका वछं.

चोखो पूजा आन लींबेन यीटाळेरो घणो काट छ. यी वात धेनेम लेणू.

यी पूजा करेवाळेर आंघणेम जोडा, चेपलू, बूट न रेणू. वसोज कोयी तमाकू न खाणू आन कोयी आफू, गांझ्या, चलम, बीडी न पीणू. भूलन कोयी आसो कीदो वीये तो वू चोखो पूजार सीणीं न खाणू आन जेवण न करणू.

घटीप पीसेपासे जयारेर आटेती चोखेर नकसी ( आकृती ) काडतेते. ये दोयी चोखेसारू कमस कम येक आदली जयारेर आटो लागं छ. आटेप हाळद कूकू न नाकणू. चोखे कन कूणसीज फूल कोनी मेलणू.

मरयामार चोखेर दी खांढेम चार चार पूणेंर पोळी आन पोळीप कडायीर गोळा रेतेते. वसोज दी खांढेम चार चार बाटी आन बाटीर वूपर नारेंझा रेतोतो.

आयीर चोखेर दी खांढेम चार चार पूणेंर पोळी आन पोळीप कडायीर गोळा रेतेते. वसोज दी खांढेम चार चार बाटी आन बाटीर वूपर नारेंझा रेतोतो.

पूणेंर पोळी आन कडायी सकेर चूलेप बायी मनकीया करतीती.
नारेंझा, लंघावण आन बाटी माटी मनकीया करतेते. बाटी करेसारू मासेरो चूलो वापरं छ आन नारेंझा,
लंघावणेसारू पाच मंघाळा वापरतेते.
नारेंझा लंघावणेसारू
वापरं जको ठाम, लोटा, पराते, पाणी, घी, पूणेंर पोळी कडायीसारू वापरेनी. वसोज पूणेंर पोळी कडायीसारू वापरं जको ठाम, लोटा, पराते, पाणी, नारेंझा लंघावणेसारू वापरेनी.

पूणेंर पोळी खावाळेर पंघत आलग रेतीती आन नारेंझा लंघावण खावाळेर पंघत आलग रेतीती.
आसे वजी नेती नेम छ.

दसराव पूजा नेती नेमेती कीदे तो सायेबणी धारजण वछं आन घर सांघळं छ.

दसराव पूजा नेती नेमेती न कीदे तो सायेबणी से सूत लछं, आस धारणा छ.
===
-मारतीया रामचंधीया भूकीया

सौजन्य:गोर कैलास डी.राठोड
स्वयंसेवक गोर बंजारा संघर्ष समिती भारत,तथा Chif Editor,
Goar Banjara Online News Portal,
Website:www.goarbanjara.com
Contact mob.9819973477

image