बंजारा बाई उनुर 9 गेणा कूनस छ ?

=
रामराम सगासेण

कूणसी भी बायी पेनारो बानो पेरी तो वोर डीलेप से नातार येक येक गेणो रेणू आन नव ( ९ ) गेणा ठळक दीसावं जू  रेणू.

सोने आन चांधीरो मोल रो भायी मत रो, पणन नाता छ करन गेणारो मोल छ. वो गेणा नातो नीभावं वतेतोणी रेणू करन सोने चांधीर गेणा रछं.

नातेरी गाटे गेणाती तीपेर पेनार रीत छ करन ‘ गेणागाठा ‘ काछा.

धणीरो गेणो करन बायी ‘ घूघरी ‘ वापरं छ आन ससरेरो गेणो करन बायी ‘ भूरीया ‘ वापरं छ. गोणींरो गेणो करन माटी ‘ वीटी ‘ वापरं छ.

.

.

.
.
.
.
.
.
.

9 गेणा कूनस छ
आटी
चोटला
हसलो
भूरीया
हार
वाळा
कलढा
वीटी
फूला

-मारतीया रामचंधीया भूकीया

परचारक:-
रविराज एस. पवार
गोर बंजारा संघर्ष समिति भारत
    स्वसंसेवक
08976305533