“बंजारा समाजेर दवाळी”

==
????  दवाळी  ????

तारीक ११/११/२०१५ दाडो बदवारी ‘ काळमावस ‘ छ आन तारीक १२/११/२०१५ दाडो वरसपती ‘ दवाळी ‘ छ.
काळमावसेर दाड रातवणा छोरी मेरा मांघं छ.
दवाळीर दाड परभाती छोरी गोधन करं छ आन तीसरे पोरेम गोधन पूजं छ.
===
१ ) सण
२ ) सणसूत
३ ) सणवार
४ ) सणतेवार
५ ) काळपाटेर कर करणो
६ ) काळमावस केणो
७ ) मेरार दीवे परेन घरेम दीवो लगाणो
८ ) मेरा मांघणो
९ ) कोट दवाळी केणो
१० ) ढाकणीम गोळ घालणो
११ ) सूरसूरी लगाणो
१२ ) फटेकडा फोडणो
१३ ) आगझड बगझड करणो
१४ ) नवण करणो
१५ ) पासा रमणो
१६ ) कोडा घालणो
१७ ) कोडा छडाणो
१८ ) बूंधीर चाचणी लेणो
१९ ) दवाळी केणो
२० ) छादळा झाडणो
२१ ) छो झड करणो
२२ ) कणदोरी बांधणो
२३ ) पूछवाळेरो ढेरो कातणो
२४ ) गोधन करणो
२५ ) गोधनेम लांबडी, बरू आन कासी वापरणो.
२६ ) धपकार देणो
२७ ) धपकारेसारू चूरमो, खीर आन लापसी करणो
२८ ) मतराल पूजणो
२९ ) गोधन पूजणो
३० ) गोधन पूजेसारू कूरल करणो  ( कूरल ? )
३१ ) वूर रे वूर चारी कोना पूर केणो ( चार कोना ? )
३२ ) वीरारी टांघे रूची कर केणो  ( रूची ? )
====
????वूपरेर रीते परमाण १९९० तोणी दवाळी सण करतेते. २००० तोणी कायीं लोक आदो भूलतेते आन आदो करतेते. कतो, कायीं लोक यी भूलतेते आन वू करतेते. कायीं लोक वू भूलतेते आन यी करतेते.
आजकाल कायीं करणू आन कायीं न करणू ? येती कायीं वछं आन वोती कायीं वछं करन सेज भूलरे छ. पणन कायीं लोक देकादेक लक्ष्मी पूजन आन भाउबीज करे लाग. येती कायीं वछं ? करेवाळेन मालम. म कायीं कू भा!
=====
कोयी कायीं करणू ? पणन चूकीरो न लकणू.
१ ) सण लकणू. सन, सळ न लकणू.
२ ) काळमावस लकणू. काळ आवस न लकणू.
३ ) मेरा लकणू. मेरीया, मोरीया न लकणू.
४ ) धपकार लकणू. धबूकार न लकणू.
५ ) वरसे दाडेर कोट दवाळी लकणू. कोर, कोड दवाळी न लकणू.
६ ) मेरा मांघेर मेसेज छोरी देणू. छोरा न देणू.
======
-मारतीया रामचंधीया भूकीया

सौजन्य: गोर कैलास डी.राठोड
स्वयंसेवक गोर बंजारा संघर्ष समिती भारत,तथा चिफ इडिटर
गोर बंजारा आँनलाईन न्युज
website:www.goarbanjara.com
मो.9819973477

image

Tag: Banjara Diwali, Banjara Dipawali