“पेनार वाणी”

!! गोपाळ केशव चव्हाण !!
     (9422464561)
**********************

      मारुती मामा,
              जय सेवालाल !

    इंग्रजी सरीकी जागतिक
भाषारे शब्दकोशेमाई , पूरे जगेमाईरी इतर भाषार नविन रूढ शब्द ये ओ देशेर भाषा शास्त्रेर जाणकार भळन दर
वर्षेन समाविष्ट कर छं ।
    आपणे देशेर रूढ शब्द …
गुडी पाडवा, दिपावली, पोंगल  लक्ष्मी,  सरस्वती,  जयंती
अतराज कोनी तो ‘शेत सारा’
असे शब्द पण इंग्रजी रे ….
अत्याधुनिक   आवॄत्तिरे
शब्दकोषेमाई देखेन मळीयं ।
   येरो एकमेव उद्देश ई फक्त
भाषा समृद्धिसारूज छं , ई
वात आंगडी धेनेमाई लेणू ।
   एखांदी भाषार माई  जर
नविन शब्द भळगो तो, ओ
भाषारो मुळ स्वरूप कनाई
बदलेवाळो छेई। उलट ओ
भाषारे शब्द साठा माई नविन रूढ शब्देरी आवश्यक जको                       वाढ व्हेन ऊ भाषा समृध्द
बण सकछं ।
      आपणेन नविन शब्देरी
“अलर्जी का छ?” जको जरा
समजान केणू ।
  येक तो आपणी भाषारी
स्वतंत्र ‘लीपी’ छेनी, आपणे कन शब्देरो मोटो खजानो भी
छेनी। आधुनिक युगेमाईर    
नविन-नविन  वस्तून कांई
केणू जको पर्यायी शब्द हमेन
मालम छेनी।समृद्ध व्याकरण
येरो आधार लेताणी आपण
भाषान साज-सणगार भी
चढ़ावानी । बिचारी तुटपुंजे
शब्दसाठारे आधारेती गाम
शहर छोड़न डूंगर खोळाम
लंगोटीपर हुभीवेरी छ।
     
     अशी अवस्थामं, मारुती
मामारो केणो छ की, श्रद्धा-
अंधशृद्धा, हार्दिक, दृष्टा, गृह, जयंती, सावित्री असे शब्द वापरेर छेनी । 
   आंग चालन तांडेवाळ तो
मोबाईल, टिव्ही, ल्यापटॉप,
रॉकेट लाँचर, कॉम्पुटर, रेल्वे,
सिग्नल,  हैण्डसेट,  केबल,
बल्ब,  शर्ट,  पँट,  ब्लाऊज ,
गॅस, शेगडी, फ़्रीज, स्कूटर,
अंडरवियर असे शब्द सद्दा तांडेवाळ कनाईज वापरेनी,   ई तो खरं वात छं ।
       
     अशी अवस्थाम आपण
परभाती उठाँ  जनाती रात
सोयेतोणी उपरेर एकूणयेक
सेज शब्दे सवाई आजकाल
जगणो कठीण छ जको सेन  मालम रेताणी जर ये शब्द
वापरेर  गोरमाटीन  बंदी    व्हेती वेणू तो ओ से शब्देन
गोरवाणीमा पर्यायी शब्द
कांई छं जको तोई तत्काळ
सेन कळाणू लागियं ।
    जर उपरेर सेज  दाडीर
जीवनाश्यक चीजेर शब्द
वापरेर कोनी व्हेणु तो ओ
से वस्तू सद्दा वापरतू आणू
शक्य छेनी ।
       
     ये वातेरो गंभीरपणाती
गौर करन, से डावे साणे
गोर आपणे विचार प्रकट
करणू ई मारोजा छं !!

        प्र ति क्ष्य क,

– गोपाळ केशव चव्हाण,
    (तूळशीधाम लातूर)

सौजन्य: गोर कैलास डी.राठोड
स्वयंसेवक गोर बंजारा संघर्ष समिती भारत
प्रमुख एडीटर बंजारा आँनलाईन न्युज पोर्टल
Website: www.goarbanjara.com

image