पेनार वाणीर दाणा दूणा मोजेर माप –

पेनार वाणीर दाणा दूणा मोजेर माप –

कोळवा         = आदो चीपटा
चीपटा          = आदो आटवा
आटवा         = आदो सेर
सेर              = आद आदली
आदली         = आद पाली
पाली            = दी आदली
मण              = सोळं पाली
खंढी             = वीस मण

———————————

सवा सेर     =  सेर + चीपटा
डोड सेर     =  सेर + आटवा
सवा पाली   =  पाली + सेर
डोड पाली   = पाली + आदली
आद मण     = आठ पाली
सवा मण     =  मण + चार पाली
डोड मण     =  मण + आठ पाली

– मारतीया रामचंधीया भूकीया

Gajanan D Rathod
chief Editor- banjara news online portal
Web…..www.goarbanjara.com