पेनार पेनेबाज नाम

*पेनार पेनेबाज नाम* –

गना नायेक – गना नायेक टांढो

नामा नायेक – नामा नायेक टांढो

भीमा नायेक – भीमा नायेक टांढो

नूरा नायेक – नूरा नायेक टांढो

पेमा नायेक – पेमा नायेक टांढो

भोजा नायेक – भोजा नायेक टांढो

रंघा नायेक – रंघा नायेक टांढो
आसे नाम रेतेते आन टांढेम छोयीं गोतेर घर रेतेते कतो छो गोतेर घर रेतेते करन होळीर वणा बोलतेते,

*भायी कूण र नायेका ये टांढेरो*

*भायी नामा र नायेका ये टांढेरो*

==

*पेनो छूटगो*-

रामसंघ नायेक आन भूकीयारो टांढो

देवीदास नायेक आन वडतीयारो टांढो

रामजी नायेक आन लावडीयारो टांढो

येकनाथ नायेक आन बणोंतीयारो टांढो

सायेबराव नायेक आन तूरीयारो टांढो

भगवान नायेक आन झरपलीयारो टांढो
नामेन कोयी संघ लगाये लाग, कोयी दास, कोयी जी, कोयी नाथ, कोयी राव आन कोयी वान लगाये लाग.
टांढेम येकज गोतेर घर आन वोज गोतेरो नायेक.

===

*लीरे नीकळन पाडा पडगे*

भगवानदास नायेक आन रामावतेरो टांढो

रामारावजी नायेक आन बादावतेरो टांढो

नाथराव नायेक आन जाटोतेरो टांढो

संघराम नायेक आन लूणसावतेरो टांढो

भागोजीराव नायेक आन मूडेरो टांढो

मधूकरराव नायेक आन तेगावतेरो टांढो
टांढेम येकज पाडा घर आन वोज पाडारो नायेक.

====

*टांढेर तांडली वेगी* –

पोमीया नायेक आन पोमीयारो तांडो

ठकीया नायेक आन ठकीयारो तांडो

वेंढो नायेक आन वेंढीयारो तांडो.
टांढेम येकज घर आन वोज घरेरो नायेक.

=====

*वगाडे वेगे*

रामवाडी तांडा

बूटीबोरी तांडा

रायपूर तांडा

सूनेगाव तांडा
घरघर नायक आन तांडो चलाणो गाम.

======

*रळीगळी धासे लाग आन रळेटे लाग.*

नामवंत समाजसेवक समाज भूषण माननीय आदरणीय नामदार डॉ. प्रा. श्री श्री श्री भगवानदासरावजीभाऊ नाईक साहेब येम ये, येम फेल, पी येच डी (क्रांतीकारी), लंडन रीटन, जगतगुरू वेगे आन जागेर जतं रळेटरे छ. न धड यी करं आन न धड वू करं.
वेती वेती आतरी परगती वेगी आन परीवर्तन भी वेगो पण माटी गमागो.
रळेटते रळेटते येक वेजावां केरे छ. माटी गमागे आबं कायीं येक वीये भा!

=======

– मारतीया रामचंधीया भूकीया

 

Tag: Banjara Gormati Name Style Gor banjara naming style

Leave a Reply