“पेणार वाणी”

==
आजकाल तमासो ( सीनेमा ) करेवाळेर आन केरी तोयी देकादेक कोयी नायक, अदीनायक, गणनायक, पटनायक, सरनायक, आसे नाम लगाड लेरे छ. केण छ, ‘ भीकी येे भीकी तू केर देकन सीकी.’

देकन सीकेवाळ दूसरेर देकन कररे वीये. भलायी करो! आसेन घूंढीवाळे हाडकारो मानेरो भाग टांढेवाळ देवाळ छेयीं. यी वात धेनेम रकाडो.

आसे लोक दस बकरा सोता मोल लीये आन वीस घूंढीवाळ हाडका खाये. पणन मानेर भागे मायीरो घूंढीवाळो हाडका खायेन मळेवाळो छेयीं.
===
-मारतीया रामचंधीया भूकीया

सौजन्य:गोर कैलास डी.राठोड
स्वयंसेवक गोर बंजारा संघर्ष समिती

image

भारत,तथा,
Chief Editor goar banjara online portal, www.goarbanjara.com