“पेणार वाणी” – Penar wani

==
ये सेवे छ आन सेवेर मायी चवकोनी ‘ नायेकडा ‘ छ. दांढी मंझे हेंढगी पूनमेर

image

दूसरे दाडेती होळी पूनमेर आंघेर दाडे तोणी टांढेवाळी सेवे करं छ.

जे परात, छादळाम सेवे करं छ, वोम मायी नायेकडा करन बसारे बना सेवे करेनी. नायेकडार मायी सेवे करेरो तेल भरं छ.
===
-मारतीया रामचंधीया भूकीया