“पेणार वाणी” देवीर आरदास’

“पेणार वाणी”:माटी गोर मारतीया रामचंधिया भुकीया, – ==
  आरदास 

जे जे मरयामा याडी सायेबणी
खंढळ मंढळ तार छ
धणीं मातान सायी वेणू
रात दनेर चारी पोर तार छ
जतं समरा वतं आढण आणू
लोयी पाणी तारो छ
दी पगा चार पगान सायी वेणू
वेलवाडी तार छ
सेरी वेले मांढवान पूछाणू
वाड वसतीर वूरी छी
कीडी मूंघी जीव जणगाणीन सायी वेणू
खढी तेग तार छ
ढळी तेग हूब कणूं
काळे मातेर मनकीया छ
धोळी लंघीरो आधार देणू
कायीं भूली चूकी वेगी वीये
भूली चूकीन कर बाण कणूं
आन
यी पूजा धोळे देवळेन मंझर करन सेन सायी वेणू याडी सायेबणी.
===
♥  सघळती ♥
१  )     सीतळा
२  )     तळजा
३  )     चामूंढा
४  )     हींघणा
५  )     कालीका
६  )     रेनूका
७  )     चंढीका
====
आयीर वींथी
जे बोलो आयी, (* सीतळा )
याडी सायेबणी
मंढळेर गूढी तार छ
घरबारेन सायी वेणू
खादो पाणी तारो छ
दाते चोचेन सायी वेणू
बाल बछीयार वेण माता छी
भूंढो टाळ हूसी माटा कणूं
धड धजार वूरी छी
खूटा मूंघरीन सायी वेणू
घरेर खूणीया तार छ
पयी पामणेन सायी वेणू
पगे पगेम आडक जावां छा
वोळी वाटेन सूद कणूं
धड धडीर चीताणीं तार छ
सेरेम सवासेर बरकत कणूं
कायीं भूली चूकी वेगी वीये
भूली चूकीन कर बाण कणू
आन
यी पूजा धोळे देवळेन मंझर
करान सेनं सायी वेणू याडी सायेबणी.
=====
‘ आरदास ‘ मरयामासारू बोलणू आन ‘ वींथी ‘ आयीसारू बोलणू.
‘ आरदास ‘ डावोसाणो सगासेण माटी बोलणू आन ‘ वींथी ‘ सगासेण माटी माणस बोलणू.
आंघाडी आरदास बोलणू, वोर पछं वींथी बोलणू.
वींथी बोलेवाळो ‘ जे बोलो आयी ‘ बोलतेखमत पूजा करेवाळेरो बाप ‘(*सीतळा)’ बोलणू आन वोर पछं से लोक ‘ याडी सायेबणी ‘ बोलणू. आसी रीतेती पेल कढी बोलेर पछं, वींथी बोलेवाळो आंघेरी कढी बोलणू.
धारजण आयेवाळीन ‘ आयी ‘ काछा.
जेन जे सघळती धारजण आवं छ, वू वो आयीन घडान लावं छ.
साती सघळतीसारू यी येकज वींथी बोलणू. फकसी धारजण आयेवाळ आयीर नामेम बदल करणू. कतो, ( * सीतळा ) ये जागं तळजा, चामूंढा, रेनूका, हींघणा, चंढीका, कालीका केणू.
======
– मारतीया रामचंधीया भूकीया
सौजन्य:गोर कैलास डी.राठोड
स्वयंसेवक गोर बंजारा संघर्ष समिती भारत,Chief Editor Goar Banjara News Portal,Website:www.goarbanjara.com मो.नंबर 9819973477

image