“पेणार वाणी”:माटी गोर मारतीया रामचंधिया भुकीया,

==
????  आरदास  ????

image

जे जे मरयामा याडी सायेबणी
खंढळ मंढळ तार छ
धणीं मातान सायी वेणू

रात दनेर चारी पोर तार छ
जतं समरा वतं आढण आणू

लोयी पाणी तारो छ
दी पगा चार पगान सायी वेणू

वेलवाडी तार छ
सेरी वेले मांढवान पूछाणू

वाड वसतीर वूरी छी
कीडी मूंघी जीव जणगाणीन सायी वेणू

खढी तेग तार छ
ढळी तेग हूब कणूं

काळे मातेर मनकीया छ
धोळी लंघीरो आधार देणू

कायीं भूली चूकी वेगी वीये
भूली चूकीन कर बाण कणूं
आन
यी पूजा धोळे देवळेन मंझर करन सेन सायी वेणू याडी सायेबणी.
===
♥  सघळती ♥

१  )     सीतळा

२  )     तळजा

३  )     चामूंढा

४  )     हींघणा

५  )     कालीका

६  )     रेनूका

७  )     चंढीका
====
???? आयीर वींथी????
जे बोलो आयी, (* सीतळा )
याडी सायेबणी

मंढळेर गूढी तार छ
घरबारेन सायी वेणू

खादो पाणी तारो छ
दाते चोचेन सायी वेणू

बाल बछीयार वेण माता छी
भूंढो टाळ हूसी माटा कणूं

धड धजार वूरी छी
खूटा मूंघरीन सायी वेणू

घरेर खूणीया तार छ
पयी पामणेन सायी वेणू

पगे पगेम आडक जावां छा
वोळी वाटेन सूद कणूं

धड धडीर चीताणीं तार छ
सेरेम सवासेर बरकत कणूं

कायीं भूली चूकी वेगी वीये
भूली चूकीन कर बाण कणू

आन

यी पूजा धोळे देवळेन मंझर
करान सेनं सायी वेणू याडी सायेबणी.
=====
‘ आरदास ‘ मरयामासारू बोलणू आन ‘ वींथी ‘ आयीसारू बोलणू.

‘ आरदास ‘ डावोसाणो सगासेण माटी बोलणू आन ‘ वींथी ‘ सगासेण माटी माणस बोलणू.

आंघाडी आरदास बोलणू, वोर पछं वींथी बोलणू.

वींथी बोलेवाळो ‘ जे बोलो आयी ‘ बोलतेखमत पूजा करेवाळेरो बाप ‘(*सीतळा)’ बोलणू आन वोर पछं से लोक ‘ याडी सायेबणी ‘ बोलणू. आसी रीतेती पेल कढी बोलेर पछं, वींथी बोलेवाळो आंघेरी कढी बोलणू.

धारजण आयेवाळीन ‘ आयी ‘ काछा.

जेन जे सघळती धारजण आवं छ, वू वो आयीन घडान लावं छ.

साती सघळतीसारू यी येकज वींथी बोलणू. फकसी धारजण आयेवाळ आयीर नामेम बदल करणू. कतो, ( * सीतळा ) ये जागं तळजा, चामूंढा, रेनूका, हींघणा, चंढीका, कालीका केणू.
======
– मारतीया रामचंधीया भूकीया