“पेणार वाणी”पंच ईच परमेश्वर छ’

==
*गोरमाटी केतेते, ‘ पंछेम परमेसर.’
१ ) नायेक    – नायेकण
२ ) कारभारी – कारभारण
३ ) नसाबी    – नसाबण
४ ) हासाबी   – हासाबण
५ ) डायेसाणे – डायीसाणी

ये पाच पदेर पंछायत वेतीं.
यी पंछायत सरसूमकेर झूमके परमाण सर सूम वेतीती.
पंछ पंछायत राजा भोजेर सभा.
पंछेर पंछायतेन राजा भोजेर सभाम पेलो मान देमेले छ. कतो, पेलो वूलेक पंछ पंछायतेर कीदे छ.
केण छ, ‘ पंछेर बेटी आन राजार जमी.’
टांढेवाळेर नातेम नायेक – नायेकण छ. कतो, नायेक – नायेकणेन नातेर माळेम गूफमेले छ.
नायेक बापू आन नायेकण याडी कछं. कतो, याडीबापे थान ( स्थान ) नातो कछं.
यी पंछायत वीकरागी करन नेती नेम (निती नियम) केवाळ कोयी छेयीं.
आसे कारण आजकाल नेती केन केणू आन नेम केन केणू ? कळरो कोनी. समाजेर यी येक आडचण छ.
-:समाजेरी आडचणे:-

१ ) टांढ तूटरे कोनी.

२ ) नेती नेम कळरे कोनी.
===
-मारतीया रामचंधीया भूकीया…

सौजन्य:- गोर कैलास डी.राठोड
स्वयंसेवक गोर बंजारा संघर्ष समिती भारत,

image