पाचवे नसाब विषयरो निष्कर्ष 

*पाचवे नसाब विषयरो निष्कर्ष* 

————————————

*निष्कर्ष* :- बढतीमांइरो आरक्षण का रद्द वियो ई समझन लेय सारू घटना/संविधान कांई कच , ई समझन लेणो गरजेरो छ .

  *घटनार कलम १६ कच* -” सार्वजनिक सेवायोजनेमा समान संधी .

 *कलम १६(१)* -राज्येर नियंत्रणे हेट कुणसे ही पदेपर सेवायोजन किंवा नियुक्ती बाबत सारी लोकुन समान संधी रिये .

 *कलम १६ पोटकलम (१४अ)* :- राज्येर नियंत्रणे हेट जे सेवामा SC, ST न राज्येर मतेती *पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मळो विये तो* उनून बढतीमा आरक्षण देयेसारू तरतूद करतो आवच .

   आत एक वात समझन लेयेन चाये की , *घटनामा मागासवर्गीयेन बढतीमा सरसगट आरक्षण देयर तरतूद छेनी* . जे प्रवरगेन *योग्य न्याय मळो कोनीच* असेच प्रवरगेसारू राज्ये सरकारेन नियम करतो आवच . पण घटनारी कलम १६ पोटकलम (४ अ)नुसार सरसगट सारी प्रवरगेन आरक्षण देयेरो कायदो करतो आयेनी. महाराष्ट्र सरकार आत कती तरी चुक करमेलोच हानु वाटच .२५ मे २००४ र जी . आर. ३३% पदोन्नतीमा आरक्षण देयर केमेलोच . पण कुणसे प्रवरगेन *पर्याप्त न्याय मळो कोनीच* येर आकडेवारी सरकारे कन छ कांई ? ई वात महतवेर छ .

     राज्ये सरकारेकन  आकडेवारी न रेयर  कारण निकाल विरोधेमा जारेच हानु वाटच . 

  १९ ऑक्टोबर २००६ मा, एम. नागराजन प्रकरणेमा जो निकाल लागोच .ओमा कलम १६(१) आणि कलम १६ पोटकलम (४अ) येरेऊपर जास्त भर देयेमा आयोच .
 *आब आंग कांई विये ?* 

————————————–

सर्वोच्च न्यायालयेमा ई प्रकरण जायेर बाद फक्त राज्ये सरकारेर भूमिका महतवेर ठरे वाळ छ .
 *सरकार आकडेवारी दिनोतो आणि न दिनोतो कांई  घड सकच :-* 

——————————————

१. जर घटनार कलम १६ पोटकलम (४अ) नुसार २५ मे २००४ रो जी. आर. वेणो आणि सरकारेकन अचुक आकडेवारी विये तो मुंबई उच्च न्यायालयेरो निकाल रद्द वे सकच.

२. जर सरकारेकन  *पर्याप्त न्याय* न मळेवाळ प्रवरगेर आकडेवारी न विये तो , जेन – जेन २५ मे २००४ रेर  जी . आर . नुसार बढती मळीच उनुन मुळ पदेपर होटो जाणू पडीये . वेळप्रसंगी जादा पिसा वटामेले जकोण  बी भरणु  पढिये . यी वात सरकारेर मनेपर रिये . कारण चुक सरकरेर छ .

      बढतीरो आरक्षण टिकणो न टिकणो यी वात आब राज्ये सरकारेर आकडापर आवलंबन छ .

  रस्तापर बरकान कांई उपयोग वेयेवाळो छेनी. कारण *पर्याप्त न्याय*  ये शब्देपर वात अटकी हुई च .

    हमेन हमारे आरक्षनेर कोटानुसार बढती मळ मेली विये तो नकसाण कांईच छेनी . 
 *पर्याप्त न्याय ये शब्देन हानु समझतो आये* :-
 *समझो* – एस . टी . प्रवरगेन २५ मे २००४ रेर आंग ५०० कर्मचारीन बढती मळेन चावतोतो , पण बढती मळी फक्त २०० कर्मचारीन . असे वेळापर राज्ये सरकार घटनार कलम १६ पोटकलम (४अ) नुसार जी .आर. काढ सकच . पण ५०० कर्मचारीन २५ मे २००४ रेर आंगच बढती मळ मेलीच , तरीही सरकार जी .आर. काढो हेणु तो  जी .आर. रद्द वेयेवाळो . कारण ई निर्णय घटनाबाह्य  ठरच.

  असोच प्रकार दुसरे प्रवरगेर  बाबतीमा घडिये .

  येमा दुसर एक वात छ . जे सात प्रवरगेसारू २५ मे २००४ जी. आर . छ  .  समझो – उनुर पैकी तीन प्रवरगेन  २५ मे २००४ आंग *पर्याप्त न्याय* मळ मेलोच , तरीही उनुरो नाम जी. आरेमा विये तो अडचण  निर्माण हेयवाळ छ . 

      बढतीमांईरो आरक्षण टिकाये सारू सामाजिक संघटनाउन रस्तापर आताणी आंदोलन करेमा कांई अर्थ रेयेवाळो  छेनी . सरकारेर  आकडेवारीच बढती मांइरो आरक्षण बचा सकच . आज घडीन दुसरो कुंणसोच उपाय छेनी .

  जयसेवालाल !

    *नसाब  ग्रुपप्रमुख* 

 *फुलसिंग जाधव,औरंगाबाद* 

Whatsapp No 9595765235

Banjara live
www.goarbanjara.com

गजानन डी. राठोड 

प्रमुख प्रतिनिधि – बंजारा न्यूज ऑनलाइन पोर्टल 

9619401377

Leave a Reply